Act. A. ACCRAL

  • Uploaded by: Druga Georgiana
  • Size: 71.2 KB
  • Type: PDF
  • Words: 1,472
  • Pages: 5
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

ACT CONSTITUTIV REACTUALIZAT al societăţii comerciale ACCRAL S.R.L. CAPITOLUL I Art.1 ASOCIATUL UNIC ---

MEMBRU FONDATOR

Asociatul unic este d-na ANGHEL ALEXANDRA DANA , cetăţean roman , domiciliat în Bucureşti , str. Constantin Beiu, nr. 71A, sector 2, născută la data de 05.08.1980 în Municipiul Bucureşti , sector 2, de sex feminin, necăsătorită , identificată cu C.I, seria RT, nr. 374968, eliberată de secţia 7 Poliţie la data de 14.12.2004 CNP = 2800805420035, în calitate de asociat unic prin liberul meu consimţământ şi în temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicată , privind societăţile comerciale am hotărât constituirea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată în următoarele condiţii :

Art. 2 DENUMIREA SOCIETĂŢII Denumirea societăţii este ACCRAL S.R.L. În toate actele societăţii denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele S.R.L. semnificând că obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul fiind obligat la plata părţilor sociale .

Art. 3 SEDIUL SOCIAL Sediul social al societăţii va fi în : Municipiul Bucureşti, str. Zemeş , nr. 3, bl. M29A, sc.A, etaj 6, ap. 32, sector 3, sediu ce poate fi schimbat la o altă adresă prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor .

Art. 4 FORMA JURIDICĂ S.C. ACCRAL S.R.L, este persoană juridică română cu răspundere limitată, constituită prin aportul în numerar al asociaţilor ,potivit dispoziţiilor Legii 31/1990 republicată, privind societăţile comerciale şi îşi desfăşoară activitatea potivit legilor romăne şi prevederilor prezentului act . Societatea dobândeşte personalitate juridică prin şi de la data înmatriculării la OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI BUCUREŞTI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI .

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE : Activitatea principală va fi : C.A.E.N = 5030 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicole . În secundar societatea va desfăşura şi următoarele activităţi : 5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semiproduse . 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie

5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii   5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole    5117 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun    5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.    5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse    5121 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor    5122 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor    5123 Comerţ cu ridicata al animalelor vii    5124 Comerţ cu ridicata a pieilor brute şi al pieilor prelucrate    5125 Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat    5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor    5132 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne    5133 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile    5134 Comerţ cu ridicata al băuturilor    5135 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun    5136 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase    5137 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente    5138 Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte    5139 Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun    5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile    5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei    5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor    5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere    5145 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie    5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.    5151 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate    5152 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice    5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii    5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire    5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice    5156 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare    5157 Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor    5184 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului    5185 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou    5186 Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice    5187 Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi    5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor

   5190 Comerţ cu ridicata al altor produse    5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun    5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare    5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete    5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne    5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor    5224 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase    5225 Comerţ cu amănuntul al băuturilor    5226 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun    5227 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare    5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie    5241 Comerţul cu amănuntul al textilelor    5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei    5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele    5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic    5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio şi televizoarelor    5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit    5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie    5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.   5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine    5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe    5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine    6311 Manipulări    6312 Depozitări    7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Art.6 DURATA SOCIETĂŢII Societatea se constituie pe o perioadă nelimitată.

CAPITOLUL II Art. 7 CAPITALUL SOCIAL Capitalul social este de 500 lei . Capitalul social este subscris şi vărsat integral în numerar de către asociat la data constituirii societăţii. Capitalul social al societăţii este format din 50 părţi sociale indivizibile fiecare cu o valoare de 10 lei . Aportul la capitalul social al societăţii al asociatului unic ANGHEL ALEXANDRA DANA este de 500 lei şi va deţine un număr de 50 părţi sociale. Capitalul social poate fi mărit sau redus în baza DECIZIEI asociatului unic .

Art. 8 COTA DE PARTICIPARE LA BENEFICII şi PIERDERI a d-nei ANGHEL ALEXANDRA DANA va fi de 100%

CAPITOLUL III Art. 9 CONDUCEREA SOCIETĂŢII Partea semnatară d-na ANGHEL ALEXANDRA DANA , în calitate de asociat unic se substituie Adunării Generale a Asociaţilor revenindu-i toate drepturile şi obligaţiile atribuite acesteia conform legii . Administratorul sau directorul general reprezintă societatea în relaţiile cu terţii,semnând toate actele ce angajează societatea, având în limita obiectului de activitate toate prerogativele de a o angaja şi a o reprezenta . Administratorul societăţii va fi : d-na ANGHEL ALEXANDRA DANA , investit cu puteri depline pe o perioadă de timp nelimitată.

Art. 10 ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE : a)hotărăşte asupra modificării documentelor constitutive ale societăţii. b)hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de gratificăţii angajaţilor . c)examinează,aprobă bilanţul şi repartizează profitul contabil . d)decide cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social al societăţii. e)decide cu privire la realizarea de investiţii .

Art.11 ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORULUI : __aprobă structura organizatorică . __angajează şi concediază personalul şi le stabileşte atribuţiile precum şi drepturile şi obligaţiile ce li se cuvin . __aprobă contractile angajate cu terţii. __aprobă operaţiile de vânzare şi cumpărare . __aprobă şi hotărăşte operaţiile de încasări şi plăţi .

CAPITOLUL IV Art.12 ACTIVITATEA SOCIETĂŢII Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie .

Art.13 EVIDENŢA CONTABILĂ Societatea va organiza şi conduce contabilitatea în lei şi va întocmi bilanţ contabil anual şi contul de profit şi pierderi în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice pentru societăţile comerciale cu capital privat .

CAPITOLUL V

Art.14 DIZOLVAREA Şi LICHIDAREA SOCIETĂŢII Următoarele situaţii pot conduce la dizolvarea societăţii : a)imposibilitatea realizării obiectului de activitate . b)declararea nulităţii societăţii c)hotărârea adunării generale. d)falimentul societăţii. e)deschiderea procedurii lichidării judiciare . f)alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii . g)forţa majoră .

Art.15

LITIGII

Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României . Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice române pot fi soluţionate pe cale amiabilă,în caz contrar prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României .

Art.16 CADRU GENERAL Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la societăţile comerciale.

Art. 17 Subsemnata ANGHEL ALEXANDRA DANA , asociat unic în societatea comercială mai sus menţionată declar prin prezenta că nu mai am constituită pe teritoriul României o altă societate comercială în care să deţin calitatea de asociat unic Redactat în 3 ( trei ) exemplare astăzi 20.02.2007.

ASOCIAT UNIC ANGHEL ALEXANDRA DANA ,

Similar documents

Act. A. ACCRAL

Druga Georgiana - 71.2 KB

act abril

Rocio Chevez Santiago - 6.4 MB

ACT 4.2

Rubenny Perez - 207.6 KB

Act 1 Exp6 4A

Antonio Moises Vargas Gutierrez - 2.3 MB

Act 2. Mapa Conceptual.

Dani Ela - 76 KB

Exp 9 - Act - 1

47201295 ROBLES VALDEZ, Jesús Miguel - 1.9 MB

Act 3 Parte 2

Abril Troncoso - 178.4 KB

act. 27

Karla Alarcon - 63.5 KB

ACT 4.1

Rubenny Perez - 117.8 KB

ACT 1

Paula Isabel Estrada Castrillon - 54.1 KB

Act 1 Banca Central

JESUS GUILLERMO SILLER LOREDO - 1.2 MB

© 2024 VDOCS.RO. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]