Fisa_Sistemul de Impozitare Și Cont. Impozitelor_C_2021-2022

  • Uploaded by: Valeria Goreainov
  • Size: 168.3 KB
  • Type: PDF
  • Words: 1,469
  • Pages: 14
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

MD-2045, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 41, TEL: 022 56 78 59 | FAX: 022 56 77 99, www.utm.md

SISTEMUL DE IMPOZITARE ȘI CONTABILITATEA IMPOZITELOR

1. Date despre unitatea de curs/modul

Facultatea

Inginerie Economică și Business

Departamentul

Economie și Management

Ciclul de studii

Studii superioare de licenţă, ciclul I

Programul de studiu

0411.1 Contabilitate

Anul de studiu

Semestrul

Tip de evaluare

Categoria formativă

Categoria de opţionalitate

Credite ECTS

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

III – învăţământ cu frecvenţă; III – învăţământ cu frecvenţă redusă

5 6

E E, Lv

S – unitate de curs A – unitate de de specialitate curs opţională

6

2. Timpul total estimat

Din care

Total ore în planul de învăţământ

Ore auditoriale

Curs

Seminar / Laborator

Lucrul individual

Proiect de an

Studiul materialului teoretic

învățământ cu frecvență

Pregătire aplicaţii

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

180

60

30

-

45

45

100

54

învățământ cu frecvență redusă

180

14

12

-

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul

Conform planului Finanțele intreprinderii, Bazele contabilității, Contabilitatea financiară, Microeconomia, de învăţământ Macroeconomia, Matematica economică, Statistica generală și economică

Conform competențelor

Conștientizarea metodelor de organizarea şi metodologia contabilităţii activelor entităţii., gestiunei şi planificării fiscale; aplicarea procedeelor matematice de calcul.

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru

Curs

În procesul de predare-învățare se vor utiliza prioritar metode activ-participative așa ca: Prelegerea intensificată; Lectura anticipativă. Activitățile se vor desfășura în unități de timp de două ore, ceea ce implică structurarea conținuturilor pentru o abordare logică și coerentă în cadrul unor scenarii didactice atractive, dinamice, care să îmbine activitatea individuală și frontală cu cea în perechi sau în grup. Scenariile didactice trebuie să fie structurate după modelul: evocare (intrare în temă, actualizarea cunoștințelor), realizarea sensului (predarea-învățarea de noi cunoștințe), reflecție și extindere. Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului.

Practicii

Rolul central îl are dezvoltarea competențelor practice ale studentilor. În procesul de predareînvățare se vor utiliza prioritar metode activ-participative așa ca: Discuție de tip piramidă; Proiectul; Predarea reciprocă; Dezbaterea; Studiul de caz; Exercițiul, Problematizarea etc. Pentru evaluarea lucrului individual al studenţilor sunt prevăzute următoarele modalităţi: Prezentare (discuţie orală); Eseuri pentru determinarea abilităţilor de cunoaştere; Teste; Referate; Exerciţii practice pentru determinarea abilităţilor de aplicare etc.

5. Competenţe specifice acumulate

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

Competenţe profesionale

CP. 1 Efectuarea de calcule, pentru rezolvarea de sarcini specifice domeniului economic pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale

 Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor şi metodelor de impozitare  Utilizarea cunoștințelor de bază pentru rezolvarea problemelor profesionale bine definite, tipice domeniului fiscalităţii.  Aplicarea conceptelor, principiilor, teoriilor şi metodelor fundamentale pentru evaluarea cantitativă a obligațiilor fiscale.

CP. 2 Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor economice pentru identificarea şi analiza fenomenelor economice.

 Aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale din domeniul economic pentru analiza proceselor în domeniul de impozitare  Operarea legislației fiscale în vederea utilizarea limbajului de specialitate din domeniul fiscalității;

CP3. Utilizarea metodelor şi modelelor economico-matematice pentru soluţionarea sarcinilor specifice în analiza şi luarea deciziilor în domeniu.

 Aplicarea metodelor de impunere, precum și celor de identificare a prevederilor legislației fiscale cu privire la diverse obiecte impozabile, formării de abilităţi şi competenţe privind calculul Impozitelor în conformitate cu Codul Fiscal și alte acte legislative ale RM.  Aplicarea metodelor fundamentale, programe software şi tehnologii digitale pentru soluţionarea sarcinilor specifice domeniului fiscalităţii.

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

 Completarea şi analiza formularelor de dări de seamă fiscale.

CP6. Elaborarea variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de întreprindere.  Aplicarea de principii şi metode fundamentale în evaluarea variantelor de alternativă pentru soluţionarea problemelor la nivel de întreprindere.  Evaluarea procedeelor tehnice şi metodelor specifice fiscale şi selectarea deciziilor optime.

Competenţe transversale

CT1. Aplicarea valorilor şi eticii profesionale de economist şi executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistentă calificată. CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor din domeniul comunicării și tehnologiilor informaționale

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

Obiectivul general

Studierea abordărilor generale privind impozitele şi taxele pe plan naţional şi internaţional; Formarea deprinderilor practice privind determinarea aspectelor aferente modului de calcul, contabilizare şi raportare a impozitelor şi taxelor.

Obiectivele specifice

 Studierea principiilor generale ale impozitării în R. Moldova;  Stabilirea divergenţelor şi convergenţelor între contabilitate şi fiscalitate în R. Moldova  Aplicarea principiilor de determinare a obiectului impunerii, precum și metodelor de calculare și achitare la buget a impozitelor și taxelor;  Operarea legislației în vederea utilizarea limbajului de specialitate din domeniul impozitării;  Determinarea obligațiilor fiscale a contribuabililor privind impozite și taxe;  Formarea abilităţilor şi competenţelor privind instrumentarea fiscală.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului

Numărul de ore

Tematica activităţilor didactice învăţământ cu frecvenţă

învăţământ cu frecvenţă redusă

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

Tematica prelegerilor

1

Conţinutul social-economic al impozitelor și taxelor

2

0,5

2

Principii şi metode de impunere

4

0,5

3

Sistemul fiscal al Republicii Moldova

2

0,5

4

Mecanismul fiscal şi clasificarea impozitelor şi taxelor

2

0,5

5

Particularităţile impozitelor directe și indirecte

4

1

6

Impozitul pe venit. Contabilitatea şi raportarea impozitului pe venit al persoanelor fizice

6

2

7

Impozitul pe venit. Particularităţile privind calculul, contabilitatea şi raportarea impozitului pe venit al persoanele juridice

6

2

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

8

Taxa pe valoarea adăugată. Contabilitatea şi raportarea TVA

6

2

9

Accizele. Particularităţile contabilităţii accizelor

4

1

10

Taxele vamale. Contabilitatea taxelor vamale

4

1

11

Impozitul pe bunurile imobiliare. Contabilitatea Impozitul pe bunurile imobiliare

4

1

12

Taxele locale. Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale

4

0,5

13

Taxele pentru resursele naturale

4

0,5

14

Taxele rutiere

4

0,5

15

Alte regimuri fiscale

4

0,5

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

Total prelegeri:

60

14

Numărul de ore

Tematica activităţilor didactice învăţământ cu frecvenţă

învăţământ cu frecvenţă redusă

Tematica lucrărilor practice/seminarelor

1

Conţinutul social-economic al impozitelor și taxelor

2

0,5

2

Principii şi metode de impunere

2

0,5

3

Sistemul fiscal al Republicii Moldova

2

0,5

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

4

Mecanismul fiscal şi clasificarea impozitelor şi taxelor

2

0,5

5

Particularităţile impozitelor directe și indirecte

2

1

6

Impozitul pe venit. Contabilitatea şi raportarea impozitului pe venit al persoanelor fizice

2

1

7

Impozitul pe venit. Particularităţile privind calculul, contabilitatea şi raportarea impozitului pe venit la persoanele juridice

2

2

8

Taxa pe valoarea adăugată. Contabilitatea şi raportarea TVA

2

2

9

Accizele. Particularităţile contabilităţii accizelor

2

1

10

Taxele vamale. Contabilitatea taxelor vamale

2

0,5

11

Impozitul pe bunurile imobiliare. Contabilitatea Impozitul pe bunurile

2

0,5

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

imobiliare

12

Taxele locale. Contabilitatea impozitelor şi taxelor locale

2

0,5

13

Taxele pentru resursele naturale

2

0,5

14

Taxele rutiere

2

0,5

15

Alte regimuri fiscale

2

0,5

30

12

Total seminare:

8. Referinţe bibliografice

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

Principale

1. Bucur V., Graur A. Contabilitatea impozitelor. Teorie și practică. Manual. Chișinău: ASEM, 2016. – 618 p. 2. Grîu, M. Contabilitatea impozitelor: Note de curs. Chișinău: Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2013. - 81 p. 3. Contabilitatea întreprinderii.  Colectiv de autori, Coordonator Grigoroi, L. Manual. Editura: Chișinău Cartier, Ediția II, 2017. 632 p.

Suplimentare

1. Codul Nr. 1163 din 24.04.1997: Codul fiscal al Republicii Moldova, republicat în ediția specială a Monitorului Oficial din 25.03.2005, cu modificările și completările ulterioare; 2. Codul Nr. 1149 din 20.07.2000: Codul vamal al Republicii Moldova, republicat în ediția specială a Monitorului Oficial din 01.01.2007, cu modificările și completările ulterioare; 3. Nederiţa, A., Grabarovschi, L., Popovici, A. Финансовый учет.  Учебное пособие, часть I. Editura: Chişinău ASEM, 2017, 259 p. 4. Lapițkaia, L. Сборник тестов, задач, ситуаций по бухгалтерскому учету налогов.  Editura: Chișinău ASEM, 2017, 153 p 5. Frecăuţeanu, A., Chişlaru, A., Bulgaru, V. Contabilitate financiară aprofundată. Chișinău: “Print-Caro” SRL, 2011. - 673 p. 6. Bădicu, G., Mihaila, S., Avornic, A. Contabilitatea managerială. Manual. Editura: Chișinău Învățătorul modern, 2015. 277 p. 7. Abordări teoretice și practice ale contabilității moderne.  Colectiv de autori, Coordonator Grigoroi, L. Chișinău, 2015. 370 p.  8. Boşcaneanu, N., Iovu-Cărăuş, M. Fiscalitate. Chişinău: ASEM, 2012, 159 p. 9. Pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, www.fisc.md 10.Pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md 11.Pagina oficială a Biroului Național de Statistică, www.statistica.md

9. Evaluare

Forma de

Periodică  

Curentă  

Lucrul individual 

Examen final 

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/MODULULUI

învățământ  Atestarea 1  Atestarea 2  Cu frecvență  15%  15%  15%  15%  40%  Cu frecvență 25%  25%  50%  redusă  Standard minim de performanţă  Prezența și activitatea la ore auditoriale; Obținerea notei minime de „5” la prezentarea sarcinii individuale; Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii materialului teoretic si aplicării lui în practică la rezolvarea diferitor situații practice; Obţinerea notei minime de „5” la evaluarea finală (examen).

Similar documents

Cont. de Dinam. de Flui.

WILLIAM DANTE CARRASCO ANGULO - 2.5 MB

Cont. de Prob. de Est. Flui.

WILLIAM DANTE CARRASCO ANGULO - 2.6 MB

TAREA DE EE.FF I

Daniel Arévalo - 160.5 KB

1-A-CONT. MAT

Polaris Magnus - 87.4 KB

Proyecto Final de CAF I (1)

Arian Cri - 230.1 KB

Tarea de Control (i y c) (1)

Alejandro Sousa - 362.3 KB

Tarea I

Juan Antonio Ochoa Villa - 76.2 KB

Unitatea i

Oxana Ursu - 72.4 KB

PARTEA I

Florin Baran - 425.1 KB

Dogmatică - Anul III, Sem I

Constantinescu Cristian - 536.2 KB

© 2024 VDOCS.RO. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]