Controlul Calitatii in Audit

  • Uploaded by: Oana Chirica
  • Size: 1.3 MB
  • Type: PDF
  • Words: 17,536
  • Pages: 90
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

Cursuri de pregătire profesională continuă pentru stagiarii din anul I de stagiu

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR

Urania Moldovanu

Şef DMCP

11 Februarie 2013

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR CUPRINS

I Reglementări aplicabile

II Standardul Internaţional privind controlul calităţii ISQC1 Obiectivele si cerinţele ISQC1 Elementele sistemului de control al calitatii 1. Responsabilitatile conducerii privind calitatea la nivelul firmei 2. Cerintele relevante de etică 3. Acceptarea si contin relaţiilor cu clienţii a) Evaluarea criteriului privind competenţa; b) Eval criteriilor priv conform cu cerint etice; c) Eval criteriilor privind integrit clientului 4. Resurse umane 5. Realizarea misiunii a) Consecvenţa în calitatea realizării misiunii b) Supervizarea c) Responsabilitatea de revizuire - Consultarea - Revizuirea controlului calităţii - Divergenţe de opinie - Documentarea misiunii 6. Monitorizare III Ghidul pentru un audit de calitate Secţiunea B2-”Acceptarea numirii / renumirii” Studiu de caz- Clienţi noi

IV ISA 220- Obiectiv Elementele sistemului de control al calităţii 1.Responsabilitatile conducerii privind calitatea la nivelul firmei 2. Cerintele relevante de etică 3. Acceptarea si contin relaţiilor cu clienţii 4. Resurse umane 5. Realizarea misiunii 6. Monitorizare V. Normele de revizuirea calităţii activit de audit financiar 1. Obiectivele revizuirii 2. Programarea activităţii de inspecţie 3. Obiectivele inspecţiilor de calitate 4. Obligaţiile auditorilor 5. Modul de desfăşurare a insp de calitate VI Manual de control al calităţii (exemplu ) Politica generală 1. Responsabilitatea conducerii 2. Cerinţele relevante de etică 3. Acceptarea şi contin relaţiilor cu clientii 4. Resurse umane 5. realizarea misiunii 6. Monitorizare 7. Documentarea misiunii

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR I Reglementări aplicabile 

 Controlul calităţii auditului financiar, potrivit reglementărilor emise de IFAC, se desfăşoară la trei nivele: -la nivelul firmei de audit; -la nivel de misiunii de audit; -la nivelul organismului profesional. Reglementările aplicabile în controlul calităţii auditului financiar sunt: a) Standardul internaţional privind controlul calitǎţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe ”(ISQC1), în vigoare din 15 decembrie 2009; ISQC1 tratează responsabilităţile unei firme de audit pentru sistemul propriu de control al calităţii pentru misiunile de audit şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi pentru alte misiuni de asigurare şi servicii conexe. b) Standardul internaţional de audit 220 “Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare“(ISA 220), în vigoare din 15 dec 2009; ISA 220 are la bază premisa că firma aplică ISQC 1 şi tratează: - responsabilităţile specifice ale auditorului în ceea ce priveşte procedurile de control al calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare; - responsabilităţile inspectorului de control al calităţii misiunii (un partener, o altă persoană /o echipă calificată, ce nu face parte din echipa misiunii), care evaluează obiectiv raţionamentele semnificative şi concluziile formulate în raport. 3

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR I Reglementări aplicabile- continuare Ambele standarde au fost revizuite în cadrul programului de clarificare desfăşurat de IAASB din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), au fost adoptate prin Hotarârea Consiliului CAFR 152 din 23 septembrie 2009 şi publicate în “Manualul de Reglementari Internaţionale de Control al calităţii, Audit , Revizuire, alte Servicii de Asigurare si Servicii Conexe edţia 2012”. Aceste standarde trebuie citite în paralel cu cerinţele relevante ale Codului etic pentru profesioniştii contabili, emis de (IFAC) şi adoptat de către CAFR prin Hotarârea Consiliului Camerei nr 161 din 14 aprilie 2010, intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2011. c) Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 25 august 2010, publicate în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr 627/ 6 septembrie 2010. Sub supravegherea Organismului de supraveghere în interes public a profesiei contabile, Camera Auditorilor Financiari din România, prin Departamentul de Monitorizare şi Competenţă Profesională, este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari.

4

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIARII Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1)

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1)  

   

Obiectiv Obiectivul firmei este de a institui şi menţine un sistem de control al calităţii care să ii ofere acesteia o asigurare rezonabilă că:  a) firma şi personalul său se conformează standardelor profesionale şi cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile şi  b) rapoartele emise de firmă sau de partenerii de misiune sunt adecvate circumstanţelor. Cerinţele standardului ISQC1 Aplicarea si conformitatea cu cerinţele relevante Personalul responsabil cu instituirea şi menţinerea sistemului propriu de control în cadrul firmei este responsabil de înţelegerea obiectivului acestuia şi aplicarea cerinţelor standardului în mod corespunzător.

Un sistem de control al calităţii este format din: - politici create pentru atingerea obiectivelor; - proceduri pentru implementarea şi monitorizarea conformităţii cu aceste politici. Firma trebuie să se conformeze cu fiecare cerinţă relevantă a ISQC1. Cerinţe nerelevante: în cazul unui practician singur (fără personal): - desemnarea personalului adecvat pentru echipa misiunii; - responsabilităţile de revizuire ale firmei pe parcursul misiunii; - comunicarea anuală a rezultatelor monitorizării sistemului de control al calităţii, către partenerii de misiune.

6

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii(ISQC1) 

Elementele unui sistem de control al calităţii: Firma de audit trebuie să instituie şi să menţină un sistem de control al calităţii care să includă politici şi proceduri privind următoarele elemente: 1. Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei; 2. Cerinţele relevante de etică; 3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice; 4. Resursele umane; 5. Realizarea misiunii; 6. Monitorizare. Firma trebuie sa-şi documenteze politicile şi procedurile şi să le comunice personalului. Comunicarea politicilor şi procedurilor de controlul calităţii către personalul firmei include: - descrierea politicilor şi procedurilor de control al calităţii şi obiectivelor pentru care acestea au fost concepute, precum şi - mesajul că fiecare individ are o responsabilitate personală privind calitatea şi se aşteaptă ca acesta să se conformeze cu aceste politici şi proceduri (la firmele mici - mai puţin formal şi extins ca la firmele mari).

7

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii(ISQC1)

Elementele sistemului de control al calităţii

1.Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei

3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice

5. Realizarea misiunii

2. Cerinţele relevante de etică

4. Resursele umane

6. Monitorizare

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 

 1. Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei Firma trebuie să stabilească politici şi proceduri concepute pentru promovarea unei culturi interne, bazate pe recunoaşterea rolului esenţial al calităţii în realizarea misiunilor. Aceste politici şi proceduri solicită:  a) Realizarea activităţilor în conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale si de reglementare aplicabile;  b) Emiterea de rapoarte adecvate în circumstanţele date. Conducerea trebuie să recunoască faptul că strategia de afaceri a firmei este supusă cerinţei de verificare a calităţii în toate misiunile pe care le efectuează. Promovarea unei culturi interne orientată spre calitate depinde de acţiunile şi mesajele frecvente, clare şi consecvente venite de la toate nivelurile de conducere din cadrul firmei. Acestea mesaje pot fi comunicate: -în cadrul unor seminarii de pregătire, întâlniri, -prin dialog oficial sau neoficial, -prin declaraţii de misiune, -scrisori de înştiinţare -memorandumuri. 

9

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 1. Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei- continuare 

 

 

Promovarea culturii interne bazată pe calitate include: a)Stabilirea politicilor şi procedurilor privind evaluarea performanţelor şi promovarea personalului în masură să demonstreze implicarea firmei în verificarea calităţii misiunii; b) Desemnarea responsabilităţilor de conducere, astfel încât raţiunile de ordin comercial să nu afecteze calitatea muncii prestate; c) Alocarea unor resurse suficiente pentru dezvoltarea, documentarea şi sprijinirea politicilor şi procedurilor de control al calităţii. Conducerea executivă trebuie să işi asume responsabilitatea finală pentru sistemul de control al calităţii din cadrul firmei. Persoanele responsabile cu controlul calităţii trebuie să aibă: - experienţa adecvată şi suficientă pentru înţelegerea cerinţelor controlului calităţii şi dezvoltarea politicilor si procedurilor corespunzatoare; - autoritatea necesară pentru asumarea acestor responsabilităţi. 2 Cerinţele relevante de etică Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri create pentru a oferi o asigurare rezonabilă că firma şi personalul ei respectă cerinţele relevante de etică:

10

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 2. Cerinţele relevante de etică - continuare Principiile fundamentale ale eticii

(a) Integritatea

(c)Competenţa profesională şi atenţia cuvenită

(e)Comportamentul profesional

(b)Obiectivitatea

(d) Confidenţialitatea

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 2.Cerinţele relevante de etică- continuare Ameninţări la adresa Independenţei (Codul etic)

auto-revizuire - prestarea pt clientul de audit a unor servicii non - asigurare

interes propriu- deţinerea de interese în entitatea auditată(titluri, împrumuturi, garanţii)

reprezentare -deţinerea unei funcţii de conducere la firma clientului

familiaritate -un membru al echipei este angajatul clientului

intimidare -relaţii de afaceri cu clientul

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 2.Cerinţele relevante de etică- continuare   

 

Independenţa. Firma de audit trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o asigurare rezonabilă că atât firma şi personalul acesteia îşi menţin independenţa în cazurile prevazute de cerinţele relevante de etică. Aceste politici şi proceduri trebuie să permită firmei: a) Să comunice cerinţele de independenţă persoanelor implicate; b) Să identifice /evalueze ameninţările la adresa independenţei; şi c) Să adopte măsurile necesare pentru eliminarea acestor ameninţări sau reducerea lor la un nivel acceptabil prin : - aplicarea măsurilor de siguranţă; - retragerea din misiune, după caz. Politicile şi procedurile privind independenţa trebuie să dispună ca: a) Partenerii de misiune să ofere informaţii relevante despre misiunile clienţilor, domeniul de aplicare al serviciilor, pentru evaluarea impactului asupra cerinţelor de independenţă; b) Personalul să înştiinţeze firma cu privire la circumstanţele care generează o ameninţare la adresa independenţei, astfel încât să fie luate măsurile adecvate; c) Acumularea /comunicarea informaţiilor relevante pers adecvat, astfel încât: (i)- firma şi personalul să determine, în timp util, dacă îndeplinesc cerinţele de independenţă; (ii)- firma să-şi mentină şi actualizeze înregistrarile referitoare la independ; (iii)- firma să ia măsurile necesare pentru eliminarea ameninţărilor inacceptabile identificate la adresa independenţei. 13

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 2.Cerinţele relevante de etică- continuare   Independenţa- continuare Firma de audit trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o asigurare rezonabilă că va fi inştiinţată despre incălcările cerinţelor de independenţă care să ii permită adoptarea măsurilor adecvate. Politicile şi procedurile trebuie să prevadă obligativitatea ca: a) Personalul să inştiinţeze prompt firma despre încalcălcarea independenţei; b) Firma să comunice imediat incălcările politicilor/ procedurilor:  (i) partenerului de misiune care trebuie să rezolve situaţia; (ii) altor membri relevanţi ai personalului, precum şi celor subordonaţi cerinţelor de independenţă, care trebuie să adopte măsurile necesare; c) Partenerii misiunii şi personalul să comunice prompt firmei măsurile adoptate pentru rezolvarea situaţiei, pentru ca firma să stabilească dacă mai sunt necesare şi alte măsuri. O dată pe an societatea trebuie să obţină din partea membrilor personalului cărora li se solicită să fie independenţi, o confirmare scrisă a conformităţii cu politicile şi procedurile legate de independenţă. Această confirmare (pe suport de hârtie sau electronic) demonstrează importanţa acordată independenţei de către firmă. Societatea trebuie să elaboreze politici şi proceduri în scopul: - stabilirii măsurilor necesare reducerii ameninţării de familiaritate, în cazul în care se foloseşte acelaşi personal o perioada mai lunga de timp; şi - asigurării rotaţiei partenerului de angajament după o anumită perioadă (5-7 ani), in cazul efectuarii auditului situatiilor financiare la entitati de interes public.  14

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii(ISQC1) 3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii

Condiţiile acceptarii şi continuării relaţiilor cu un client

a)Firma este competentă să efectueze misiunea,având capacitătea, timpul şi resursele necesare

b)Firma se poate conforma cerinţelor relevante de etică

c)Firma a luat în calcul integritatea clientului

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii- continuare 

Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri pentru acceptarea şi continuitatea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice, care sǎ ofere o asigurare rezonabilă că va accepta /continua doar misiunile în care firma îndeplineşte conditiile prezentate anteriora) Evaluarea criteriului privind competenţa firmei: Se revizuiesc cerinţele specifice ale misiunii, precum şi profilul partenerului şi angajatilor, luând în considerare, dacă:  Personalul are cunoştinţe despre domeniile relevante;  Personalul are experienţă privind cerinţele de raportare/reglement;  Firma are suficienţi angajaţi cu abilităţile şi competenţele necesare;  Sunt disponibili experţi, după caz;  Sunt disponibile persoane eligibile pt revizuirea controlului calităţii;  Firma poate să finalizeze misiunea la termen.b) Evaluarea criteriului privind conformarea cu cerinţele etice:  Obţinerea informaţiilor necesare anterior acceptării unei misiuni cu un client nou/ existent;  Luarea unei decizii dacă este adecvată acceptarea misiunii când este identificat un conflict de interese;  Documentarea modului în care au fost rezolvate problemele identificate, în cazul acceptarii misiunii;  Continuarea/retragerea din misiune în cazul obţinerii de informaţii ulterioare care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi generat refuzul misiunii.  16

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1)

3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii- continuare  

     

c) Evaluarea criteriului privind considerarea integrităţii clientului Identitatea şi reputaţia profesională (a proprietarilor, conducerii, pers însarcinate cu guvernanţa, părţilor afiliate); Natura activităţii clientului, practici de afaceri; Atitudinea agresivă a conducerii faţă de standarde şi controlul intern; Preocuparea clientului pentru un nivel scăzut al onorariilor firmei; Indicii despre limitarea ariei de aplicabilitate a activităţii; Eventuala implicare a clientului în spălarea banilor; Motive pentru care nu a mai fost angajată firma anterioară.

Sursele de obţinere a informaţiilor despre client: - Comunicarea cu persoanele care au oferit sau oferă în prezent servicii contabile clientului, inclusiv cu auditorul precedent; - Discuţii cu personalul altor societăţi sau cu terţe părţi care au sau au avut tangenţă cu clientul (bănci, jurişti, parteneri de afaceri); -Studierea bazelor de date relevante unde ar exista informaţii despre client; - Articole din presa scrisă sau audiovizuală. 4. Resurse umane  Firma trebuie să elaboreze politici si proceduri care sa ii ofere o asigurare rezonabila ca deţine suficient personal, cu capacitatea, competenţa şi dorinţa de aderare la principiile etice necesare pentru :  (a) desfasurarea misiunii în conformitate cu standardele profesionale si cerintele legale si de reglementare aplicabile si  (b) a permite firmei sa emita rapoarte adecvate in circumstantele date. 17 

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 4. Resurse umane- continuare  

 

  

 4.1 Aspectele legate de personal care trebuie sa fie abordate: a) Recrutare: Aplicarea unor proceduri care sprijina firma in selectarea unor persoane integre, care au capacitatea de a-si dezvolta abilitatile si competenta necesara pentru efectuarea activitatilor firmei. b) Evaluarea performantelor: evaluarea numarului si caracteristicilor persoanelor necesare pentru misiunile firmei. c) Capacitati/ abilitati : Metode de dezvoltare a abilităţilor şi a competenţei: - pregătire profesională; - dezvoltare profesională continuă, inclusiv training (formare profesională); - experienţă profesională; - pregătire efectuată de către membri mai experimentaţi ai personalului, de exemplu, alţi membri ai echipei misiunii. d) Competenta; e) Dezvoltarea profesionala: Competenta personalului firmei depinde in mare masura de un nivel adecvat de dezvoltare profesionala continua, astfel incat personalul sa-si mentina cunostintele si abilitatile. f) Promovare; g) Compensare; Procedurile pentru evaluarea performanţelor firmei ,de compensare şi promovare oferă recunoaştere şi recompensare pentru dezvoltarea şi menţinerea competenţelor şi pentru respectarea principiilor de etică:  18

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 4. Resurse umane -continuare firma aduce la cunostinţa personalului aşteptările ei în ceea ce priveşte performanţa şi principiile de etică;  furnizează personalului evaluare şi consultanţă cu privire la performanţă, progres şi dezvoltarea carierei;  face personalul să inţeleagă că promovarea depinde de calitatea performanţelor şi aderarea la principiile de etică şi că neconformarea cu politicile firmei poate atrage măsuri disciplinare. Desemnarea echipelor misiunii 

 Firma elaborează politici şi proceduri care să solicite ca: a) Identitatea şi rolul partenerului de misiune să fie comunicate membrilor cheie din conducerea clientului şi celor însărcinaţi cu guvernanţa; b) Partenerul de misiune să deţină capacitatea, competenţa, autoritatea şi timpul necesar pentru îndeplinirea rolului său; c) Responsabilităţile partenerului de misiune să fie definite clar şi să-i fie comunicate. Firma elaborează politici şi proceduri pentru desemnarea personalului care să posede competenţa si abilităţile necesare pentru a:  Indeplini misiunile în conformitate cu standardele profesionale şi reglementările aplicabile;  Permite firmei sau partenerilor de misiune să emită rapoarte adecvate în circumstanţele date. 19

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 4. Resurse umane -continuare 

 Capacităţile şi competenta de care se ţine cont la desemnarea echipei misiunii şi la determinarea nivelului de supraveghere necesar, includ:  Înţelegerea/ experienţa practică cu privire la misiuni de natură şi complexitate similară;  Înţelegerea standardelor profesionale/ cerinţelor normative& legale.  Cunoştinţe tehnice adecvate, inclusiv I.T.;  Cunoştinţe privind domeniul de activitate în care operează clientul;  Abilitatea de a aplica raţionamentul profesional;  Înţelegerea politicilor şi procedurilor de control al calităţii ale firmei. 5. Realizarea misiunii Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o asigurare rezonabilă că misiunile sunt efectuate în conformit cu ISA şi cerinţele legale şi de reglementare şi că firma/ partenerul de misiune elaborează rapoartele adecvate în circumstanţele date. 5.1 . Procedurile pentru realizarea misiunii trebuie să includă: a) Promovarea consecvenţei în calitatea efectuării misiunilor; b) Responsabilităţi de supervizare; şi c) Responsabilităţi de revizuire.

a) Promovarea consecvenţei în calitatea efectuării misiunilor. Politicile si procedurile aferente sunt cuprinse în : - Manuale scrise sau în format electronic; - Soft-uri sau alte forme de documentaţie standardizată - Materiale de îndrumare cu privire la domeniul de activitate / informaţii specifice.

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 5. Realizarea misiunii- continuare 

Aceste politici şi proceduri cuprind aspecte cum sunt: - Prezentarea misiunii echipei, pt înţelegerea obiectivelor activităţii; - Proceduri pentru obţinerea conformităţii cu ISA aplicabile; - Proceduri de supervizarea misiunii, formarea/ îndrumarea personalului; - Metode de revizuire a activităţii desfaşurate, a raţionamentelor semnificative şi a formei raportului emis; - Documentarea adecvată a activităţtii desfăşurate; - Proceduri pentru actualizarea politicilor şi procedurilor.

 

b)Supervizarea include următoarele: Evaluarea capacităţilor şi competenţei fiecăror membru individual al echipei misiunii: - dacă dispune de suficient timp pentru a-şi realiza activitatea, - dacă înţelege instrucţiunile şi dacă activitatea se desfăşoară conform abordării planificate a misiunii; Abordarea problemelor semnificative ce apar în cadrul misiunii, evaluarea semnificaţiei lor şi modificarea adecvată a modului de abordare planificat;si Identificarea, în cursul misiunii, a aspectelor în care este necesară consultarea sau evaluarea din partea unor membri mai experimentaţi ai echipei misiunii. 21

  CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 5. Realizarea misiunii- continuare 

 c) Revizuirea controlului calităţii - analiza următoarelor aspecte: - Efectuarea activităţii este în conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale şi de reglementare; - Apariţia aspectelor semnific ce trebuie avute în vedere în continuare; - Consultările şi concluziile au fost documentate şi implementate; - Necesitatea revizuirii naturii, plasării în timp şi amplorii activităţii; - Efectuarea activităţii este în concordanţă cu concluziile trase şi este documentată adecvat; - Obţinerea de probe suficiente şi adecvate pentru a susţine raportul; şi - Obiectivele procedurilor misiunii, au fost realizate. 5.2. Consultarea Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că: a) Au loc consultaări adecvate privind aspecte dificile /contencioase; b) Există resurse care să permită obţinerea unei consultanţe adecvate; c) Natura şi scopul acestei consultări, cât şi concluziile rezultate sunt documentate şi aprobate; d) Concluziile rezultate din consultantări sunt implementate. Consultarea efectivă cu privire la unele aspecte semnificative se poate realiza atunci când cei consultaţi: - primesc toate informaţiile relevante; - deţin cunoştinţele, experienţa şi functia corespunzătoare; - concluziile consultării sunt documentate /implementate adecvat.  22

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 5. Realizarea misiunii- continuare 

  

Documentarea completa si detaliata a consultărilor cu alţi profesionişti, semnată atât de cât şi de solicitant şi de consultant, contribuie la:  Înţelegerea aspectului pentru care a fost solicitată consultarea;  Întelegerea rezultatelor consultării, inclusiv deciziile luate, baza pentru aceste decizii, şi modul de implementare. 5.3. Revizuirea controlului calităţii misiunii Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să solicite, în cazul unor misiuni specifice, o revizuire a controlului calităţii misiunii care să ofere o evaluare obiectivă a raţionamentelor semnificative utilizate şi a concluziilor formulate în raport. Astfel de politici si proceduri trebuie: a) Să solicite o revizuire a controlului calităţii pentru toate auditurile situatiilor financiare ale entităţilor cotate; b) Să stabilească criteriile de evaluare a auditurilor şi altor misiuni de asigurare şi servicii conexe, altele decât cele de audit la entităti cotate, pentru a determina dacă este necesară efectuarea unui control al calităţii, care includ: - natura misiunii, dacă aceasta implică aspecte de interes public; - identificarea circumstanţelor neobişnuite/riscurilor în cadrul misiunii; - dacă există legi - reglementari care să dispuna revizuirea controlului calitătii misiunii. c) Să solicite efectuarea controlului calităţii pentru toate angajamentele ce îndeplinesc criteriile stabilite conform pct “b”. Firma trebuie sa elaboreze politici si proceduri ce stabilesc natura, momentul şi amploarea unei revizuiri a controlului calităţii: Raportul misiunii va fi datat după finalizarea revizuirii controlului calităţii misiunii;

23

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 5. Realizarea misiunii- continuare   

Efectuarea revizuirii in timp util, permite rezolvarea aspectelor semnificative; Amploarea revizuirii controlului calităţii depinde de: - complexitatea misiunii (entităţi cotate) si de - riscul ca raportul să nu fie adecvat în circumstanţele date; Revizuirea controlului calităţii nu reduce responsabilitatea partenerului misiunii.Politicile şi procedurile revizuirii controlului calităţii misiunii includ: a) Discutarea aspectelor semnificative cu partenerul de misiune; b) Revizuirea situaţiilor financiare /altor informaţii relevante/ raportului propus; c) Revizuirea documentaţiei misiunii care face referire la raţionamentele semnificative şi concluziile formulate de echipa misiunii; d) Evaluarea concluziilor la care s-a ajuns în formularea raportului şi stabilirea dacă raportul propus este adecvat.Aspecte specifice pt revizuirea controlului calităţii misiunii la entit cotate: a) Evaluarea făcută privind independenţa firmei; b) Dacă a avut loc o consultare adecvată privind diferenţele de opinie, alte probleme dificile şi concluziile rezultate în urma acestor consultări; c) Dacă documentaţia revizuită reflectă activitatea efectuată în legatură cu raţionamentele semnificative şi susţin concluziile formulate. Alte aspecte relevante în evaluarea aspectelor semnificative - riscurile semnificative identificate în timpul misiunii şi reactia la acestea; - raţionamentele privind pragul de semnificaţie şi riscurile semnificative; - semnificaţia denaturărilor corectate sau necorectate identificate; - aspecte ce trebuie comunicate conducerii/ celor însarcinaţi cu guvernanţa/

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 5. Realizarea misiunii- continuare  Criterii de eligibilitate a inspectorilor controlului calităţii misiunii  Calificările tehnice , inclusiv experienţa şi autoritatea;  Măsura în care un inspector al controlului calităţii poate fi consultat cu privire la misiune fără a compromite obiectivitatea inspectorului.  Menţinerea obiectivităţii inspectorului controlului calităţii misiunii; -inspectorul calităţii nu este ales de partenerul de misiune; - nu a participat în alt mod la realizarea misiunii în timpul revizuirii; - nu ia decizii în locul echipei misiunii; - nu este subiectul altor considerente ce ar afecta obiectivitatea. 

 

5.4. Diferenţe de opinie. Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri pentru a trata şi rezolva diferenţele de opiniidin cadrul echipei misiunii, cu cei consultaţi, şi acolo unde este cazul, între partenerul de misiune şi inspectorul controlului calităţii misiunii. Documentarea revizuirii controlului calităţii misiunii Politicile şi procedurile firmei prevăd documentaţie cu privire la faptul că: - au fost urmate procedurile legate de revizuirea controlului calităţii misiunii; - revizuirea controlului calităţii s-a încheiat înainte de emiterea raportului; - inspectorul nu cunoaaşte aspecte nerezolvate care ar infirma raţionamentele semnificative şi concluziile echipei. 

25

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 5. Realizarea misiunii- continuare  

 5.5. Documentaţia misiunii- aspecte principale: a) Firma trebuie să elaboreze politici / proceduri privind finalizarea alcătuirii dosarelor de misiune finale (60 zile de la raportul de audit) b) Firma trebuie să elaboreze politici / proceduri privind integritatea, confidenţialitatea, accesibilitatea, reconstituirea documentaţiei misiunii. Firma efectuează controale referitoare la documentaţie pentru: - determinarea persoanei, momentului întocmirii/ revizuirii docum; - protejarea integrităţii informatiilor; - prevenirea modificărilor neautorizate; - permiterea accesului la documentaţie a echipei şi altor părţi autorizate. Păstrarea documentaţiei Firma trebuie să elaboreze politici privind pastrarea pe o perioadă de timp suficientă pentru a răspunde cerinţelor normative/de reglementare: - realizarea de copii scanate, indexate şi semnate; - asigurarea reconstituirii şi accesului la documentaţia misiunii; - evidenţa schimbărilor produse după finalizarea dosarului misiunii; - revizuirea documentaţiei misiunii de către părţi externe autorizate. Proprietatea documentaţiei misiunii aparţine firmei de audit.

26

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 5. Realizarea misiunii- continuare   

6. Monitorizarea Firma trebuie să instituie un proces de monitorizare conceput pentru a oferi o asigurare rezonabilă că politicile şi proced legate de sistemul de control al calităţii sunt relevante, adecvate şi funcţionează eficient. Acest proces trebuie: Să includă o considerare şi o evaluare permanentă a sistemului de control al calităţii firmei, incluzând cel puţin o inspecţie periodică a unei misiuni finalizate ; Să dispună ca responsabilitatea pentru procesul de monitorizare să fie desemnată unui partener cu experienţă şi autoritate corespunzătoare; Să dispună ca persoanele care efectuează misiunea / revizuirea controlului calităţii misiunii să nu fie implicate în inspectarea misiunilor.

Politicile şi procedurile de monitorizare includ: a) Analiza şi evaluarea permanentă a sistemului de control al calităţii: - reflectarea în politicile firmei a noilor standarde profesionale /normative; - confirmarea scrisă a conformităţ cu politicile şi proced de independenţă; - dezvoltarea profesională continuă; - deciziile luate de acceptare sau continuare a relaţiilor cu un client. b) Determinarea măsurilor corective şi a îmbunătăţirii sistemului; c) Comunicarea deficienţelor identificate către personalul adecvat; d) Urmărirea efectuării modificărilor necesare a politicilor şi procedurilor. 27

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 6. Monitorizarea- cotinuare 

Factori de selectare a misiunilor şi de organizare a ciclului inspecţiei: - dimensiunea firmei; - numărul şi locaţia birourilor firmei; - rezultatele procedurilor de monitorizare anterioare; - gradul de autoritate deţinut de personal şi filiale; - natura şi complexitatea practicilor şi organizării firmei; - riscurile asociate clienţilor firmei şi a misiunilor specifice. Firma trebuie să evalueze deficienţele identificate şi să determine dacă acestea sunt: a) scăpări care nu indică neapărat că sistemul de control este deficient: b) deficienţe sistematice, repetate sau semnificative ce necesită măsuri corective prompte. Firma trebuie să comunice partenerilor şi membrilor relevanţi ai echipei deficienţele identificate la monitorizare şi recomandările privind măsurile de remediere. Recomandări ca urmare a evaluării fiecărui tip de deficienţă:  Luarea de masuri de remediere în legatură cu o misiune individuala sau cu un membru al personalului;.  Comunicarea constatărilor celor responsabili cu pregatirea profes;  Modificări ale politicilor şi procedurilor de control al calităţii;  Măsuri disciplinare împotriva celor care nu respectă politicile şi procedurile firmei Dacă rezultatele procedurilor de monitorizare indică faptul că un raport ar putea fi neadecvat, firma trebuie să determine măsuri adecvate, inclusiv o consultanţă juridică. 28

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR II Standardul internaţional privind controlul calitǎţii (ISQC1) 6. Monitorizarea- continuare 

 

Informatiile care trebuie comunicate anual partenerilor de misiune şi altor persoane adecvate din firmă:  a) descrierea procedurilor de monitorizare utilizate;  b) concluziile rezultate în urma procedurilor de monitorizare;  c) descrierea deficienţelor sistematice şi a măsurilor pt corectarea acestora. Plângeri şi alegaţii Firma trebuie să elaboreze politici şi proceduri care să îi ofere o asigurare rezonabilă că abordează în mod adecvat:  a) plângerile cu privire la faptul că activitatea efectuată de societate nu este conformă cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale; şi  b) alegaţiile referitoare la nerespectarea sistemului de control al calităţii. Firma investighează plângerile şi alegaţiile în concordanţă cu politicile şi procedurile stabilite, sub supravegherea unui partener cu experienţă, neutru. In funcţie de rezultatele investigaţiei se iau măsurile prevăzute ca urmare inspecţiei. Documentaţia referitoare la monitorizare include: a) Procedurile de monitorizare; b) Inregistrarea evaluării: aderării la standardele profesionale şi cerinţele normative şi legale; implementării sistemului de control al calităţii; aplicarii politicilor şi procedurilor firmei de control al calităţii, astfel că rapoartele emise de firmă sunt adecvate în conditiile date. c) Identificarea deficienţelor descoperite, evaluarea efectului lor şi stabilirea măsurilor suplimentare, după caz. 29

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR

 III Ghidul pentru un audit de calitate  Secţiunea B2-”Acceptarea numirii sau a renumirii” 

Studiu de caz- Clienti noi

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR III Ghidul pentru un audit de calitate 1. Prezentarea Secţiunii B2-”Acceptarea numirii sau a renumirii” 

Obiectivul secţiunii B2 este de a identifica existenţa unor potenţiale ameninţări la adresa independenţei şi obiectivităţii (circumstanţele acestor ameninţări), fiind compusă din patru părţi: 1.1 Un chestionar cuprinzând 27 teste, constând în întrebări din domeniul aplicării reglementărilor menţionate la pct 1 ( sect B2/1 - B2/5), structurate astfel: a) 2 teste specifice clientilor noi; b) 21 teste / întrebări referitoare la testarea independenţei auditorului şi a echipei misiunii în cazul unor misiuni recurente; c) 3 teste aplicabile clienţilor mici, care nu au obligaţia legală de a avea situaţiile financiare auditate (audituri la cerere); Chestionarul se prezintă sub forma unei liste de verificare cu răspunsuri alternative (DA sau NU). Aspectul la care se referă fiecare întrebare este plasat/ identificat cu prevederea din Codul etic (numărul referinţei, majoritatea făcând parte din Secţiunea 290 “Independenţă- Misiuni de audit şi revizuire”). 1.2 Concluziile responsabilului de misiune, care declară că s-a asigurat că 1. Toţi membrii echipei misiunii s-au conformat cerinţelor Codului Etic; 2. A documentat la B7 toate ameninţările la adresa independenţei şi obiectivităţii şi măsurile de protecţie utilizate; şi 3. Nu există motive pentru a nu accepta numirea/ renumirea ca auditori ai acestui client. 31

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR III Ghidul pentru un audit de calitate

1. Prezentarea secţiunii B2 ”Acceptarea numirii sau a renumirii” - continuare  1.3. Lista de verificare a riscurilor ( Sectiunea B2/6) , cuprinzând 31 naturi de factori care pot defini diverse ameninţări la conformitatea cu principiile fundamentale ale Codului etic, referitoare la: - activitatea clientului (exemple: activitate într-o zona reglementată, companie listată, activităţi dificile, tranzacţii multi-jurisdicţionale etc); - forma de guvernanţă (exemple: structura corporatistă complexă, director dominant/ autocrat); - credibilitatea conducerii clientului (exemple: proprietari necunoscuţi sau dubioşi, suprapunerea tranzacţiilor personale sau de afaceri); - riscuri de fraudă şi eroare (exemple: tranzacţii complexe cu părţile afiliate, afacere cu bani lichizi, utilizare de paradise fiscale off-shore ); - starea financiară a clientului (dovezi ale insolvenţei anterioare, punctaj slab la credite, istoria litigiilor); - atitudinea faţă de auditorul financiar (rapoarte de audit anterioare modificate, dificultăţi in colaborare, dispute pe tema onorariilor).  Dacă completarea acestei liste are ca rezultat răspunsuri pozitive, acceptarea sau continuarea misiunii ar trebui să depindă de o atentă analiză şi documentare a împortanţei elementelor în cauză 

1.4.Consideratii etice (Sectiunea B2/7) oferă detalii privind: - principalele ameninţări la independenţă şi obiectivitate, şi: - măsurile de siguranţă implementate pentru a diminua aceste ameninţări. 32

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR III Ghidul pentru un audit de calitate 2. Studiu de caz – clienţi noi Un auditor este solicitat să prezinte o ofertă pentru servicii de audit financiar unui client nou, ale cărui acţiuni sunt tranzacţionate la bursă şi care, până la acest exerciţiu, a utilizat serviciile altui auditor financiar. Auditorul documentează Secţ B2/1 test 1 şi 2 şi Secţ B2/7

Nume client

ABC SA

Perioada contabila

31 12 2012

Secţ B2/1 test 1

Obiectiv: Există aspecte nerezolvate în completarea listei de verificare a unui client nou sau în lista de evaluare a riscului? ISA300 Activitate desfăşurată Echipa de audit va completa „lista de verificare” a unui client nou (in conformitate cu procedura interna de control al calitatii ISA 220 si ISQC 1), pentru a putea concluziona dacă exista riscuri majore care pot conduce la neacceptarea misiunii de audit la acest potenţial client de audit. Constatări: In urma activităţii desfăşurate ,după completarea Listei de verificare a riscurilor s-a reţinut în B2/7 existenţa unor riscuri, referitoare la : 1- Capacitatea firmei de audit de a presta serviciile solicitate, aceasta neavand specialisti in domeniul de activitate al clientului (zona reglementată de CNVM, acţiunile entităţii fiind listate); 2-Conducerea clientului si proprietarii entitatii sunt persoane necunoscute, existând aspecte neclare in ce priveste credibilitatea lor; 3- Un membru al echipei de audit detine la client un interes financiar, nesemnificativ. Concluzie Clientul de audit poate fi acceptat de catre societatea de audit, cu conditia aplicarii masurilor descrise in B2/7. Semnatura Data Verificat de 33

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR III Ghidul pentru un audit de calitate 2. Studiu de caz – clienţi noi Nume client

ABC SA

Perioada contabila

31 12 2012

Secţ B2/1 test 2

Obiectiv Există aspecte nerezolvate cu privire la procesul profesional de chestionare a auditorilor precedenţi? Activitate desfăşurată Potrivit pct 13”Considerente suplimentare privind misiunile de audit iniţiale” din ISA 300 “Planificarea unui audit al situaţiilor financiare”, auditorul a solicitat de la auditorul precedent toate informaţiile cunoscute cu privire la orice fapte sau circumstanţe care, după parerea acestuia, ar trebui aduse la cunoştinţa auditorului propus,înainte ca acesta să decidă dacă acceptă sau nu misiunea. Constatări: 1.Limitarea de către conducerea clientului a scopurilor auditorilor precedenţi, care nu au avut acces la unele contracte si tranzacţii semnificative; 2.În rapoartele de audit din exerciţiile anterioare au fost exprimate opinii cu rezerve asupra unor aspecte importante. In urma activităţii desfăşurate s-a constatat că s-au obţinut toate informaţiile relevan te despre auditorii precedenţi, precum şi despre rapoartele de audit întocmite de ei. Concluzie Clientul de audit poate fi acceptat de către societatea de audit, cu condiţia aplicării măsurilor din secţiunea B2/7. Semnătura Verificat 34

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR III Ghidul pentru un audit de calitate 2. Studiu de caz – clienţi noi Secţiunea B2/7”Consideraţii etice” Amenintari identificate

Masura de siguranţă implementată

Iniţiale Indepărt ată prin /data

Referinţa B1/2 testul 1 1.Entitatea acţionează într-o zonă reglementată de CNVM. Nici un membru al echipei nu detine expertiză în Piaţa de capital. Se impun măsuri pt: -obţinerea experienţei în ceea ce priveşte cerinţele relevante de raportare / reglementare; -utilizarea unor experţi, acolo unde este necesar

Măsuri pt reducerea ameninţării de interes propriu la adresa competenţei profes şi a atenţiei cuvenite: 1.- cooptarea în echipa a unui expert în Piaţa de capital (legea 297/2004). 2.- organizarea, anterior începerii misiunii, a unui training în domeniu, pentru ceilalti membri ai echipei; 3. - convenirea cu clientul asupra unei limite realiste de timp pentru realizarea misiunii;

U.M. 09 11 2012

2. Conducerea clientului şi proprietarii entităţii sunt persoane necunoscute, existând aspecte neclare în ce priveşte credibilitatea lor (articole în media ).

1. S-au obţinut informaţii de la banca clientului, O R C, internet, care nu au confirmat temerile auditorului. 2. In scrisoarea misiunii s-a înscris: -angajamentul clientului de a îmbunătăţi practicile de guvernanţă corporativă şi controalele interne; - dreptul auditorului de a întrerupe misiunea în cazul în care acest angajament nu este respectat.

U.M 09 11 2012

Aplic masuri lor

35

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR III Ghidul pentru un audit de calitate 2. Studiu de caz – clienţi noi Secţiunea B2/7”Consideraţii etice” Amenintari identificate

Masura de siguranţă implementată

Iniţiale data

Indepărt ată prin

Referinţa B2 testul 2

Includerea în strategia generală de audit, a următoarelor măsuri: 1.- Încheierea unui acord cu auditorul precedent pt revizuirea foilor sale de lucru, acest lucru nefiind interzis prin lege; 2.-Discutarea cu conducerea şi comunicarea catre cei insărcinaţi cu guvernanţa a aspectelor majore şi modul în care acestea afectează strategia generală şi planul de audit; 3. Revizuirea de un alt partener din firma a: -strategiei generale de audit înainte de inceperea auditului - Raportului auditorului înainte de emiterea lui.

U.M. 09 11 2012

Modif strategi ei gen

S-a comunicat cu auditorul precedent (ISA 300 pct 13 “Considerente suplim Privind misiunile de audit initiale”), obtinându-se următoarele informaţii: 1.În rapoartele de audit aferente exerciţiilor anterioare au fost exprimate opinii cu rezerve asupra unor aspecte semnificative ale situatiilor financiare; 2. Conducerea clientului nu a permis auditorului precedent accesul la unele contracte si tranzactii semnificative

36

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIARIV Standardul internaţional de audit 220“Controlul calitǎţii pentru un audit al situaţiilor financiare”

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR IV Standardul internaţional de audit 220 Elementele sistemului de control al calităţii: 

 

 În contextul sistemului firmei de control al calităţii, echipele misiunii au responsabilitatea de a implementa proceduri de control al calităţii care sunt aplicabile misiunii de audit şi care furnizează firmei informaţii relevante, care să permită funcţionarea politicilor si procedurilor firmei referitoare la independenţă. Obiectiv: Obiectivul auditorului este de a implementa proceduri de control al calităţii la nivelul misiunii care să îi furnizeze auditorului asigurarea rezonabilă că:  a). Auditul se conformează standardelor profesionale şi cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile; şi  b). Raportul emis al auditorului este adecvat circumstanţelor. Elementele sistemului de control al calităţii: Sistemul de control al calităţii include politici şi proceduri care abordează următoarele elemente: 1. Responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei; 2. Cerinţele relevante de etică; 3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor specifice; 4. Resursele umane; 5. Realizarea misiunii; 6. Monitorizare. 1. Responsabilităţile liderilor pentru calitatea auditurilor Partenerul de misiune trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru calitatea generală a fiecărei misiuni de audit pentru care este desemnat acel partener. 38

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR IV Standardul internaţional de audit 220 Elementele sistemului de control al calităţii  

 2. Cerinţele etice relevante Pe parcursul misiunii de audit, partenerul de misiune trebuie: - să efectueze observări ale probelor de neconformitate ale membrilor echipei cu cerinţele etice; - să îşi formuleze o concluzie referitoare la conformitatea cu cerinţele de independenţă care se aplică misiunii de audit; - să identifice ameninţările posibile la adresa independenţei şi - să adopte măsurile necesare pt eliminarea /reducerea lor la un nivel acceptab. 3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor de audit Partenerul de misiune trebuie să fie convins că au fost respectate procedurile adecvate cu privire la acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor de audit şi trebuie să determine dacă concluziile obţinute în această privinţă sunt adecvate. Informaţii care ajută partenerul de misiune in luarea deciziei de a accepta sau continua relaţiile cu clienţii şi a misiunilor de audit:  a) Integritatea proprietarilor principali, a conducerii cheie şi persoanelor însărcinate cu guvernanţa entităţii;  b) Măsura în care echipa misiunii este competentă pentru a desfăşura misiunea de audit şi dispune de capacităţile necesare;  c) Măsura în care firma şi echipa misiunii se pot conforma cerinţelor etice relevante; şi  d) Aspectele semnificative care au apărut pe parcursul misiunii de audit curente sau anterioare, şi implicaţiile lor asupra continuării relaţiei.  39

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR IV. Standardul internaţional de audit 220  

   

Elementele sistemului de control al calităţii 4. Resurse umane Partenerul de misiune trebuie să ştie că membrii echipei misiunii deţin competenţa şi capacitatea colectivă de a: a) Efectua misiunea de audit în conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale/ de reglementare aplicabile; b) Emite un raport al auditorului care să fie adecvat circumstanţelor. Desemnarea echipelor misiunii În luarea în considerare a competenţei adecvate şi a abilităţilor aşteptate din partea echipei misiunii ca întreg, partenerul de misiune poate lua în considerare astfel de aspecte precum: - Înţelegerea şi experienţa practică a echipei cu privire la misiunile de audit de natură şi complexitate similare dobândite printr-o pregătire şi participare adecvate. - Înţelegerea standardelor profesionale şi a cerinţelor legale şi de reglementare de către echipă. - Expertiza tehnică a echipei, inclusiv expertiza aferentă tehnologiei relevante a informaţiilor şi domeniilor specializate de contabilitate şi audit. - Cunoaşterea de către echipă a domeniilor relevante în care clientul îşi desfăşoară activitatea. - Capacitatea echipei de a aplica raţionamentul profesional. - Înţelegerea de către echipă a politicilor şi procedurilor firmei de control al calităţii.40

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR IV Standardul internaţional de audit 220 Elementele sistemului de control al calităţii  

  

5. Desfăşurarea misiunii Partenerul de misiune trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru:  a) Coordonarea, supervizarea şi desfăşurarea misiunii de audit în conformit cu standardele profesion şi cu cerinţele legale/ de reglementare aplicabile;  b) Raportul auditorului care să fie întocmit adecvat circumstanţelor date. Coordonarea echipei misiunii implică informarea membrilor echipei misiunii cu privire la aspecte precum: - Responsabilităţilor lor, inclusiv necesitatea de a se conforma cerinţelor etice relevante şi de a planifica şi desfăşura un audit cu scepticism profesional - Responsabilităţile partenerilor respectivi, atunci când mai mult de un partener este implicat în derularea unei misiuni de audit. - Obiectivele activităţii care urmează a fi efectuată. - Natura activităţii entităţii. -Aspecte legate de riscuri. -Probleme care pot apărea. - Abordarea detaliată a desfăşurării misiunii. Revizuiri Partenerul de misiune trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru revizuirile efectuate în conformitate cu politicile şi procedurile de revizuire ale firmei. O revizuire constă în luarea în considerare a măsurii în care, de exemplu: - Activitatea a fost desfăşurată în conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile; - Aspectele semnificative au fost ridicate pentru a fi luate în considerare;  41

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR IV Standardul internaţional de audit 220

 

 

Elementele sistemului de control al calităţii - Au avut loc consultări corespunzătoare, iar concluziile obţinute au fost documentate şi implementate; - Este necesară revizuirea naturii, plasării în timp şi amplorii activităţii desfăş; - Activitatea desfăşurată sprijină concluziile obţinute şi este documentată corespunzător; - Probele obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a sprijini raportul auditorului; şi - Obiectivele procedurilor misiunii au fost îndeplinite. Consultare Partenerul de misiune trebuie:  a. Să îşi asume responsabilitatea pentru consultărilor adecvate în legătură cu aspectele dificile sau contencioase;  b. Să fie convins că membrii echipei misiunii au întreprins consultări adecvate pe parcursul misiunii;  c. Să fie convins că natura şi domeniul de aplicare al acestor consultări şi concluziilor rezultate de pe urma acestora, sunt convenite cu partea consultată; şi  d. Să determine că au fost implementate concluziile rezultate de pe urma acestor consultări. Revizuirea controlului calităţii misiunii Pentru auditurile situaţiilor financiare ale entităţilor cotate şi ale altor misiuni de audit, pentru care firma a stabilit că este necesară o revizuire a controlului calităţii misiunii, partenerul de misiune trebuie:  42

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR IV Standardul internaţional de audit 220 Elementele sistemului de control al calităţii

 

 

   

 a) Să determine dacă a fost numit un inspector al controlului calităţii;  b). Să discute cu inspectorul aspectele semnificative generate pe parcursul misiunii de audit/ inclusiv pe parcursul revizuirii controlului calităţii misiunii;  c). Să nu dateze raportul auditorului până la finalizarea revizuirii controlului calităţii misiunii. 6. Monitorizare Un sistem eficient de control al calităţii include un proces de monitorizare instituit pentru a furniza firmei asigurarea rezonabilă că politicile şi procedurile sale referitoare la sistemul de control al calităţii sunt relevante, adecvate şi funcţionează eficient. 7. Documentaţia Auditorul trebuie să includă în documentaţia de audit:  a) - Aspectele identificate în ceea ce priveşte conformitatea cu cerinţele etice relevante şi modul în care acestea au fost rezolvate.  b)- Concluziile referitoare la cerinţele de independenţă care se aplică misiunii de audit şi orice discuţii relevante cu firma care sprijină aceste concluzii.  c)- Concluziile obţinute cu privire la acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor de audit.  d)- Natura şi domeniul de aplicare al consultărilor întreprinse, precum şi concluziile generate de pe urma acestora, pe parcursul misiunii de audit. Inspectorul controlului calităţii misiunii trebuie să documenteze: a) procedurile firmei privind revizuirea controlului calităţii; b) finalizarea revizuirii înainte de data raportului de audit; c) faptul că nu cunoaşte aspecte nerezolvate care ar infirma concluziile. 43

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR

Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010 pentru aprobarea

Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar si a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010 

Sub supravegherea Organismului de supraveghere în interes public a profesiei contabile, Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari.

 

1. Obiectul revizuirilor Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar si a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari dezvoltă responsabilităţile organismului profesional (CAFR) pt verificarea, cu ocazia efectuării inspecţiilor de calitate, a:  a) politicilor şi procedurilor de revizuire a controlului calităţii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit şi, respectiv, a misiunii, conform cerinţelor art. 11 din ISQC 1;  b) procedurilor stabilite de organismul profesional, pentru revizuirea calităţii activităţilor prevăzute de OUG nr 75/1999 privind activitatea de audit financiar, constând în: - misiuni de audit financiar al situaţiilor financiare conform ISA; - misiuni de revizuire a situaţiilor financiare; - alte misiuni de asigurare; şi - alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu (audit cu scop special, audit intern, efectuarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare etc). 45

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010  2. Programarea activităţii de inspecţie a calităţii auditului Programarea activităţii de inspecţie desfăşurată de către DMCP se realizează, în principal, pe baza următoarelor documente:  a) situaţia auditorilor financiari membri ai Camerei, pers fizice şi firme de audit active, cărora Camera le-a acordat viza anuală de exercitare a profesiei;  b) programul de inspecţie trimestrial care prevede auditorii financiari a căror activitate urmează a fi revizuită pentru asigurarea calităţii, perioada supusă revizuirii, precum şi echipele care efectuează inspecţia. Fiecare membru al Camerei care a primit autorizaţia de exercitare a profesiei va fi verificat, de regula, cel putin o dată la 6 ani sau la 3 ani, în cazul auditorilor entităţilor de interes public.Prevederile programelor de inspecţie vor fi comunicate, în scris, membrilor prevăzuţi a fi inspectaţi, aceştia exprimându-şi disponibilitatea în perioada propusă sau într-o altă perioadă care să nu depăşească cu mai mult de două săptămâni perioada propusă.În situaţii deosebite, cu cel puţin zece zile lucrătoare înainte de data prevăzută în programul de inspecţie, auditorii financiari prevăzuţi a fi inspectaţi pot să solicite reprogramarea inspecţiei într-o altă perioadă, dar nu mai îndepărtată decât cu doua săptămâni, comunicând aceasta către CAFR prin trimiterea unei scrisori, sau pe cale electronică, însoţită de documentele justificative.  46

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010   

3. Obiectivele inspectiei Principalele obiective ale inspecţiei calităţii activităţii de audit financiar sunt următoarele: a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de audit financiar şi a altor servicii profesionale, pe baza examinării conţinutului scrisorilor de misiune/ contractelor de prestări servicii;b) verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu datele înscrise în cererea/ declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar, audit statutar, precum şi alte servicii profesionale, a achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră;c) îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari, precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizaţi pentru rezultate nesatisfăcătoare;d) verificarea implementării de către firma de audit/auditorul financiar persoană fizică a unui sistem intern de control al calităţii conform ISQC 1 şi ISA 220;e) evaluarea sistemului intern de asigurare a calităţii sub aspectul conformităţii cu ISA relevante şi cu cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic al profesioniştilor contabili; f) verificarea elaborării de către auditorii financiari, pentru entităţile aflate sub supravegherea C N V M, precum şi a oricăror entităţi de interes public, a unor proceduri de revizuire a asigurării calităţii, specifice acestor misiuni;CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010  

3. Obiectivele inspectiei- continuare g) inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situaţiilor financiare, selectată pt revizuirea gradului de adecvare a controlului calităţii, pt a evalua: ● conformitatea cu standardele profesionale şi cerinţele legale; ● respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a auditului financiar în conformitate cu ISA;h) verificarea implementării de către auditorul financiar, a unor proceduri specifice, aplicabile clienţilor de audit şi ai altor servicii profesionale, pentru identificarea cazurilor de intermediere de către aceştia a actelor de terorism şi/sau de spălare a banilor;i) evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de auditorii sau firmele de audit inspectate, care au efectuat misiuni de audit statutar la entităţi de interes public.

  

4. Obligatiile auditorilor La solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligaţia: a) să pună la dispoziţie toate documentele justificative şi să dea toate explicaţiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum şi a achitării cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră; 

48

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010  

4. Obligatiile auditorilor- continuare b) să asigure accesul inspectorilor care efectuează revizuirea privind asigurarea calităţii la dosarele de angajament, foile de lucru, dosarele permanente, situaţiile financiare proprii ale firmei, actele şi documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care servesc pentru documentarea probelor care susţin concluziile inspecţiei;c) să recunoască constatările inspecţiei pentru asigurarea calităţii, prin semnarea notelor de inspecţie, şi să comunice în scris Camerei, la termenele fixate, modul de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecţiei.

 

5. Cum se desfasoara inspecţia Inspecţia se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul activităţii membrilor Camerei, precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de rapoarte şi documente, care să permită formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calităţii.Durata verificării se stabileşte în funcţie de natura inspecţiei, de volumul activităţii firmei de audit/auditorului financiar persoană fizică, ce urmează a fi inspectată, precum şi de alţi factori care pot influenţa aria de cuprindere a inspecţiei (de exemplu: achiziţionarea de către firmă a unei părţi semnificative a afacerilor unei alte societăţi sau renunţarea la o parte semnificativă a afacerilor sale, înainte de începerea inspecţiei).Echipa de inspecţie desemnată să efectueze verificarea calităţii auditului consemnează constatările în cadrul notei de inspecţie. 

49

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR  

Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010 5. Cum se desfasoara inspecţia- continuare Pe baza constatărilor, DMCP va stabili un procentaj cuprins între 0% şi 100%, obţinut atât prin raportarea numărului obiectivelor pentru care răspunsul este "Da" la numărul total de obiective, cât şi în funcţie de relevanţa constatărilor reieşite ca urmare a inspecţiei. În funcţie de acest procentaj, auditorul inspectat va obţine un calificativ, după cum urmează: Procentaj Pana la 35% 36%-70% 71%-85% 86%-100% Calificativ D C B A Conducerea executivă a Camerei este în drept să emită, în atenţia auditorilor financiari inspectaţi, scrisori prin care să facă recomandări pentru corectarea sistemului propriu de control al calităţii, conformitatea cu politicile şi procedurile adoptate, completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzător. Auditorul inspectat va transmite Camerei un răspuns în scris cu privire la modul de realizare a măsurilor recomandate atât în nota de inspecţie, cât şi în scrisoarea de atenţionare, referindu-se inclusiv la acţiunile planificate şi la data finalizării şi implementării acestora. În cazul în care recomandările nu sunt puse în practică, auditorul financiar sau firma de audit, dacă este cazul, va face obiectul sistemului de investigaţii şi sancţiuni. 

50

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR Hotărârea Consiliului CAFR nr 168/ 2010  

5. Cum se desfasoara inspecţia- continuare În baza constatărilor din notele de inspecţie prezentate de organele de inspecţie, Camera întocmeşte şi prezintă Organismului de supraveghere publică un raport anual, rezumând rezultatele globale ale sistemului de asigurarea calităţii, fără specificarea detaliilor legate de anumiţi auditori financiari - membri ai Camerei sau clienţi ai acestora.După aprobarea de către Organismul de supraveghere în interes public a profesiei contabile, raportul se publică pe site-ul Camerei şi este disponibil pentru informarea autorităţilor de reglementare ale entităţilor auditate. Camera monitorizează, pe parcursul a 3 inspecţii consecutive, auditorii financiari care au obţinut la inspecţia calităţii calificativele D, C şi B, prin stabilirea de măsuri pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea, după caz, de sancţiuni disciplinare. Printre masurile prevazute de art 29 din Norme precizam:  Repetarea inspectiei dupa un an, pe cheltuiala auditorului;  Participarea la cursuri suplimentarede pregatire profesionala’  Aplicarea de sanctiuni disciplinare.51

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIARVI MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI (exemplu ilustrativ)

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI Declaraţie privind politica generală  Obiectivul firmei este de a stabili, implementa, menţine, monitoriza şi aplica un sistem de control al calităţii care oferă o asigurare rezonabilă că: - partenerii şi personalul firmei respectă Standardul internaţional privind controlul calităţii (ISQC 1), „Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe” şi că - rapoartele privind misiunile firmei corespund circumstanţelor. 

Partenerul executiv (PE) deţine, în numele partenerilor, autoritatea şi responsabilitatea finală pentru sistemul de control al calităţii.  1. Responsabilităţile conducerii privind calitatea la nivelul firmei Partenerii acceptă responsabilitatea dirijării şi promovării unei culturi de asigurare a calităţii în cadrul firmei şi de oferire şi menţinere a acestui manual şi a tuturor celorlalte mijloace şi îndrumări practice necesare pentru a susţine calitatea misiunii.  Partenerul (partenerii) firmei decid asupra: - tuturor aspectelor importante privind firma şi practica profesională a acesteia. - structurii de funcţionare şi raportare a firmei. Firma va desemna, din rândul partenerilor sau a celorlalţi membri ai personalului calificat de audit, persoana (persoanele) responsabile pentru elementele sistemului de control al calităţii, pentru o perioadă de un an sau pe o altă bază periodică.  53 

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 1. Responsabilităţile conducerii privind calitatea - continuare  Orice persoana care îşi asumă responsabilităţi şi sarcini specifice va fi evaluată din perspectiva experienţei suficiente şi adecvate şi a capacităţii de a-şi duce la îndeplinire responsabilităţile.  Responsabilitatea generală privind funcţionarea sistemului de control al calităţii este delegată partenerului executiv (PE).  Pozitii de conducere: PE (Partenerul executiv). Responsabil pentru monitorizarea eficienţei activităţii desfăşurate de către toate celelalte poziţii de conducere. Această poziţie este, de asemenea, responsabilă cu aspectele privind plângerile şi alegaţiile. ICC (Inspectorul controlului calităţii). Orice profesionist care realizează funcţia de revizuire a controlului calităţii misiunii. CRE (Conducătorul responsabil cu etica). Persoana care trebuie consultată şi care răspunde cu privire la toate aspectele privind etica, inclusiv cele de independenţă, conflict de interese, intimitate şi confidenţialitate. RU (Resurse umane) Personalul responsabil cu toate funcţiile privind resursele umane, inclusiv menţinerea evidenţelor privind îndatoririle profesionale, cum sunt taxele şi dezvoltarea profesională continuă.  2. Cerinţele etice relevante  Personalul firmei trebuie să adere la principiile etice fundamentale referitoare la independenţa, integritate, obiectivitate, confidenţialitate şi conduită profesionala 54

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 2. Cerinte etice relevante- continuare  Firma recunoaşte responsabilităţile CRE, privind: - Menţinerea politicilor privind etica; - Identificarea modificărilor ce trebuie aduse politicilor, în măsura în care acestea ţin de etică (o importanţă deosebită va fi acordată acestei funcţii după fiecare raport de monitorizare); - Oferirea de îndrumări şi consultanţă cu privire la toate aspectele privind etica pentru parteneri şi personal (de exemplu independenţă, conflict de interese); - Menţinerea unei liste cu clienţii care sunt entităţi semnificative de interes public (pentru aspecte de independenţă); - Monitoriz conformit cu politicile şi procedurile firmei sub toate aspectele etice; - Raportarea cazurilor de nerespect a politicii firmei către parten executiv (PE).  2.1 Independenţa Partenerii şi întreg personalul trebuie să fie independenţi de fapt şi de drept faţă de clienţii şi misiunile lor de asigurare. Independenţa trebuie menţinută pe toată perioada misiunii, pentru toate misiunile de asigurare, aşa cum se stipulează în: - Codul etic pentru profesioniştii contabili (Codul IFAC),Secţiunea 290; - ISQC 1 şi ISA 220.  Dacă ameninţările la adresa independenţei nu pot fi eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin aplicarea unor măsuri de siguranţă, firma trebuie să elimine activitatea, interesul sau relaţia care creează ameninţarea sau trebuie să refuze acceptarea sau continuarea misiunii.  Cazurile de nerespectare a prevederilor privind independenţa se raporteaza PE. 55 

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR   

MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 2. Cerinte etice relevante- continuare 2.1.1 Responsabilităţi – Firma Firma este responsabilă pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor menite să asiste toţi partenerii şi întreg personalul în înţelegerea, identificarea, documentarea şi gestionarea ameninţărilor la adresa independenţei şi pentru rezolvarea problemelor de independenţă care apar în urma sau în cursul misiunilor. CRE este responsabil de ameninţările la adresa independenţei şi trebuie să asigure o rezolvare corespunzătoare pentru ameninţările la adresa independenţei pe care echipa misiunii nu le-a rezolvat sau nu le-a redus la un nivel acceptabil. PE este responsabilul final în numele firmei şi, prin urmare (după consultarea cu alţi parteneri), deţine decizia finală cu privire la rezolvarea oricărei ameninţări privind independenţa, inclusiv: - demisionarea dintr-o misiune specifică /retragerea dintr-o relaţie cu un client; - determinarea şi impunerea măsurilor de siguranţă, acţiunilor şi procedurilor pentru gestionarea corespunzătoare a ameninţărilor şi ameninţărilor potenţiale; - asigurarea documentării corespunzătoare a procesului şi rezolvării fiecărei probleme semnificative privind independenţa; - recurgerea la sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor; - iniţierea şi participarea la măsuri de planificare preventive pentru a evita şi gestiona posibile probleme de independenţă; şi - aranjarea unor consultări suplimentare, dacă sunt necesare. 56

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  

 

 

2. Cerinte etice relevante- continuare Toţi partenerii şi întreg personalul trebuie să revizuiască circumstanţele specifice pentru a descoperi ameninţările sau ameninţările potenţiale la adresa independenţei şi trebuie să informeze CRE de ameninţările astfel identificate. Firma trebuie să documenteze detaliile ameninţărilor identificate şi măsurile de siguranţă aplicate. Este responsabilitatea CRE să menţină o listă cu toţi clienţii care sunt entităţi cotate şi cu entităţile asociate acestora, dacă ele există, pe lângă o bază de date cu investiţii interzise. Listele vor fi puse la dispoziţia tuturor partenerilor şi a personalului. 2.1.2 Responsabilităţi – Parteneri şi personal Politica firmei privind independenţa impune partenerilor, personalului, tuturor membrilor echipei misiunii să cunoască, sa înţeleagă si sa respecte prevederile Secţiuneii 290 a Codului IFAC, ISQC 1 şi ISA 220, pentru toate misiunile de asigurare şi rapoartele emise. Toţi partenerii şi întreg personalul trebuie să înainteze firmei anual confirmarea scrisă a faptului că înţeleg şi că au respectat Secţiunea 290 a Codului IFAC şi politicile firmei privind independenţa. Fiecare partener sau membru al personalului desemnat să participe la o misiune de asigurare trebuie să confirme partenerului misiunii că este independent faţă de client şi faţă de misiune sau trebuie să anunţe partenerul misiunii cu privire la orice ameninţare la adresa independenţei, astfel încât să poată fi aplicate măsurile de siguranţă corespunzătoare.  57

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  

2. Cerinte etice relevante- continuare Partenerii şi personalul trebuie să anunţe partenerul misiunii dacă, în conformitate cu informaţiile pe care le deţin, există un membru al echipei misiunii care, în decursul perioadei de prezentare de informaţii, a prestat vreun serviciu care este interzis conform Secţiunii 290 din Codul etic şi care ar putea să pună firma în imposibilitatea de a finaliza misiunea de asigurare.La cererea partenerului misiunii, membrii echipei misiunii vor întreprinde orice acţiuni rezonabile necesare şi posibile pentru a elimina sau reduce până la un nivel acceptabil orice ameninţări la adresa independenţei, prin aplicarea măsurilor de siguranţă corespunzătoare. Aceste acţiuni pot include: - Încetarea calităţii de membru al echipei misiunii; -Încetarea / modificarea activităţilor specifice prestate într-o misiune; - Renunţarea la un interes financiar sau la o participaţie; - Încetarea sau modificarea naturii relaţiilor personale sau de afaceri cu clienţii; -Supunerea lucrărilor unei examinări suplimentare a altor parteneri /membri; -Întreprinderea oricăror alte acţiuni rezonabile /adecvate în circumstanţele date.

Partenerii şi personalul se vor adresa CRE în toate cazurile în care a apărut o problemă de etică pentru care se impun consultări şi discuţii suplimentare pentru a fi determinată soluţionarea corespunzătoare a problemei. Aceste probleme, odată soluţionate, vor fi documentate.  58

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

2. Cerinte etice relevante- continuare 2.1.3. Rotaţia personalului implicat în misiuni de auditare a entit cotate Partenerii şi personalul trebuie să respecte dispoziţiile Secţiunii 290 a Codului IFAC privind rotaţia obligatorie a partenerilor misiunii şi a inspectorilor controlului calităţii misiunii pentru toate misiunile de audit ale entităţilor cotate. Atunci când clientul de audit este o entitate cotată, iar partenerul misiunii sau ICC a fost implicat într-o relaţie cu clientul , aceştia nu vor participa la misiune până când nu a trecut o perioadă de cel puţin doi ani. In împrejurări limitate (cand continuitatea partenerului misiunii sau a ICC în misiunea de audit este deosebit de importantă), vor fi aplicate măsuri de siguranţă echivalente pentru a reduce orice ameninţări la un nivel acceptabil. Aceste măsuri de siguranţă vor include, cel puţin, o examinare suplimentară a activităţii desfăşurate de către un alt partener sau alt ICC, care nu a fost asociat cu echipa de audit. Împrejurările în care rotaţia nu este recomandată sau obligatorie trebuie să fie incontestabile. Atunci când apare o ameninţare semnificativă la adresa independenţei care implică partenerul misiunii sau ICC, rotaţia este principala măsură de siguranţă necesară pentru a reduce ameninţarea la un nivel acceptabil. Evaluarea independenţei echipei misiunii este o parte importantă a acceptării unui client şi a procedurilor privind continuarea relaţiilor. Atunci când, în urma evaluării, se ajunge la concluzia că este necesară rotaţia unei (unor) anumite persoane, problema trebuie supusă atenţiei CRE. 59

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

2. Cerinte etice relevante- continuare Atunci când o anumită problemă este supusă atenţiei CRE, se presupune că este necesar un anumit tip de rotaţie. După examinarea circumstanţelor (inclusiv a reacţiei prezumtive a clientului) şi după consultarea celorlalţi parteneri, CRE va emite în scris, cât mai curând posibil, o decizie privind necesitatea rotaţiei. Dacă se consideră că rotaţia este necesară, PE va desemna noua parte şi va specifica durata perioadei de retragere şi orice alte dispoziţii relevante. 2.2 Conflictul de interese Partenerii şi personalul trebuie să respecte prevederile Secţiunii 200 a Codului IFAC cu privire la orice interese, influenţe sau relaţii care ar putea genera un conflict de interese. Partenerii şi personalul trebuie să fie liberi de orice influenţe şi să nu aibă interese sau relaţii ce ţin de afacerile clientului şi care afectează judecata profesională sau obiectivitatea. CRE se va asigura că sunt respectate procedurile adecvate atunci când au fost identificate conflicte de interese şi potenţiale conflicte de interese. Orice potential conflict de interese va fi evaluat cu atenţie prin examinarea faptelor şi circumstanţelor, iar CRE va conchide daca s-au implementat măsurile de siguranţă şi comunicările necesare şi că este potrivit să se acţioneze. 

60

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   2. Cerinte etice relevante- continuare 2.2.1 Conflictul de interese – Firma Firma este responsabilă pentru elaborarea, implementarea, respectarea, aplicarea şi monitorizarea metodelor şi procedurilor menite să asiste toţi partenerii şi întreg personalul în înţelegerea, identificarea, documentarea şi abordarea conflictelor de interese şi la determinarea rezolvării corespunzătoare a acestora.

După consultarea cu ceilalţi parteneri şi cu personalul, CRE are autoritatea finală privind rezolvarea oricărei situaţii în care apar conflicte de interese, rezolvare care poate include: - refuzarea sau întreruperea serviciului, misiunii sau acţiunii; - determinarea şi solicitarea unor acţiuni şi proceduri specifice pentru abordarea adecvată a conflictului, pentru protejarea informaţiilor sensibile şi a celor specifice clientului şi pentru a avea certitudinea că sunt obţinute consimţămintele adecvate şi că sunt prezentate informaţiile corespunzătoare atunci când se determină că este acceptabil să se acţioneze; - documentarea corespunzătoare a procesului, a măsurilor de siguranţă aplicate şi a deciziilor luate sau a recomandărilor făcute; - administrarea procedurilor şi sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea reglementărilor; şi -iniţierea şi participarea la măsuri de planificare preventive pentru a evita situaţiile în care pot apărea conflicte de interese.  61

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

2. Cerinte etice relevante- continuare 2.2.2 Conflicte de interese – Parteneri şi personal Partenerii şi personalul trebuie să îşi examineze împrejurările specifice şi trebuie să anunţe firma cu privire la orice conflicte de interese sau potenţiale conflicte de interese care îi implică pe ei sau pe rudele lor apropiate. Clientul va fi informat cu privire la interesul sau activităţile de afaceri aparţinând partenerului sau personalului care pot reprezenta un conflict de interese şi cu privire la toate părţile relevante cunoscute, în situaţiile în care firma acţionează în numele a două sau mai multe părţi într-o problemă în care interesele părţilor se află în conflict, iar clientul este anunţat că firma nu furnizează în exclusivitate niciunui client serviciile propuse. Atunci când firma decide să accepte sau să continue misiunea, partenerii şi personalul trebuie să documenteze în dosarul misiunii conflictele identificate, în general în secţiunile destinate acceptării şi continuării sau în cele destinate planificării. Această documentare va include orice corespondenţă sau discuţii cu privire la natura conflictului, precum şi orice consultări cu alte părţi, concluzii trase, măsuri de siguranţă aplicate şi proceduri urmate pentru a aborda situaţia conflictuală. Dacă partenerii sau membrii personalului nu sunt siguri de responsabilităţile lor privind evaluarea unui conflict sau potenţial conflict, se sugerează organizarea unei discuţii cu membri ai personalului care nu sunt implicaţi în situaţie, pentru a solicita sprijin pentru realizarea evaluării. Dacă o situaţie conflictuală este semnificativă şi deosebit de sensibilă, problema trebuie înaintată CRE spre examinare. 62

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

 

 

 

2. Cerinte etice relevante- continuare 2.3 Confidenţialitate Toţi partenerii şi întreg personalul vor proteja şi păstra confidenţialitatea oricăror informaţii ale clientului care trebuie protejate în conformitate cu legile în vigoare, cu cerinţele autorităţilor de reglementare, cu cele ale Secţiunii 140 din Codul IFAC, cu politica firmei şi cu instrucţiunile specifice primite de la client sau cu acordurile încheiate cu acesta. Informaţiile privind clientul obţinute pe parcursul unei misiuni trebuie utilizate sau prezentate numai pentru a servi scopului pentru care au fost colectate. Informaţiile personale şi cele privind clientul vor fi păstrate numai în condiţiile definite de politica firmei privind accesul la informaţii şi păstrarea acestora. Documentele vor fi păstrate în dosar pentru perioada prevăzută de dispoziţiile profesionale, legale sau de reglementare. Politica firmei impune ca informaţiile personale şi cele privind clientul să fie cât mai corecte, complete şi actuale cu putinţă. Politica firmei permite ca o persoană sau un client (cu autorizare corespunzăt) să fie informat, la cerere, cu privire la existenţa, utilizarea şi divulgarea informaţiilor personale, respectiv a informaţiilor echivalente specificate privind afacerea, şi permite (după caz), accesul la aceste informaţii. Aceste informaţii nu includ neapărat şi documentele de lucru, care sunt proprietatea firmei. 2.3.1 Confidenţialitatea – Firma Firma trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile legale, profesionale şi fiduciare prevăzute de legislaţia privind confidenţialitatea (dacă este cazul) şi de Secţiunea 140 a Codului IFAC. 63

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR   

 MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 2. Cerinte etice relevante- continuare Firma trebuie să îndeplinească aceste obligaţii în următoarele modalităţi: Firma desemnează un CRE care deţine responsabilitatea finală pentru implementarea, respectarea şi aplicarea măsurilor de protecţie pentru informaţiile personale aflate sub controlul firmei şi pentru confidenţialitatea privind clienţii. CRE are autoritate finală în rezolvarea situaţiilor care implică aspecte de intimitate şi confidenţialitate ce ţin de client. Firma comunică politicile sale şi oferă acces la informaţii privind îndrumări, reguli şi interpretări prin intermediu manualului său de control al calităţii, prin documentaţia altor firme (cum ar fi materialele de training) şi prin mijloace electronice, în scopul de a educa partenerii şi personalul cu privire la dispoziţiile şi aspectele care implică confidenţialitatea şi intimitatea clientului. Politica firmei prevede menţinerea de proceduri privind gestionarea şi depozitarea dosarelor tipărite, interne şi externe, şi facilităţi pentru protejarea, păstrarea, catalogarea şi recuperarea informaţiilor din dosare electronice, precum şi pentru protejarea unor astfel de informaţii de accesul neautorizat sau de utilizarea neadecvată. De asemenea, firma solicită personalului la angajare, şi apoi anual, să semneze o declaraţie de confidenţialitate, iar această documentaţie trebuie păstrată în dosar. Toţi membrii personalului trebuie să cunoască îndeaproape şi să respecte declaraţia de politică a firmei privind confidenţialitatea.  64

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  

  

3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii şi misiuni specifice Firma, partenerii şi personalul acesteia vor accepta misiuni noi sau vor continua misiunile şi relaţiile existente cu clienţii numai după ce partenerul misiunii, pe baza unui proces de examinare desfăşurat de către (posibila) echipa misiunii, a aprobat acceptarea sau continuarea misiunii, în conformitate cu politicile şi procedurile firmei. 3.1 Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii -Firma Firma utilizează proceduri stabilite pentru a obţine o asigurare rezonabilă că identifică şi evaluează sursele potenţiale de risc asociat cu o nouă relaţie cu un client sau cu o misiune specifică. Pentru fiecare misiune în curs este necesară o examinare documentată privind continuarea relaţiei cu clientul prin care să se determine dacă este adecvat să se continue prestarea de servicii pentru client, pe baza misiunii anterioare şi a planificării pentru continuarea misiunii. Această examinare va include, de asemenea, aprecieri privind orice cerinţe de rotaţie. Partenerul misiunii trebuie să aprobe şi să semneze decizia de a accepta sau de a continua misiunea. Dacă, după finalizarea fazei de acceptare şi planificare a misiunii sunt identificate riscuri semnificative asociate clientului sau misiunii, această problemă trebuie discutată cu PE. Este necesară aprobarea formală a PE şi firma trebuie să documenteze modul în care aspectele au fost rezolvate. Dacă îngrijorările implică aspecte ce ţin de etică, trebuie obţinută şi aprobarea CRE.  65

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR   

MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 3. Acceptarea şi continuarea relaţiilor cu clienţii – continuare Un partener nu va aproba acceptarea unei noi misiuni sau a unui nou client sau continuarea relaţiei cu un client existent dacă există riscuri crescute (etice, de independenţă, conflicte de interese, financiare, respectarea de către client a IFRS-urilor sau colaborarea cu clientul, necesară pentru a se aplica ISA-urile etc), fără a avea acordul în scris al unui alt partener. Dacă, după acceptarea sau continuarea unei misiuni, firma primeşte informaţii care, dacă ar fi fost cunoscute mai devreme, ar fi condus la un refuz al misiunii, firma trebuie să aprecieze dacă este cazul să continue misiunea şi apelează, în mod normal, la consiliere juridică privind poziţia şi opţiunile sale, pentru a se asigura că respectă toate prevederile profesionale, legale şi de reglementare. 4. Resurse umane Firma recunoaşte valoarea şi autoritatea RU în privinţa tuturor aspectelor ce ţin de resursele umane. RU au responsabilităţi privind: - menţinerea politicilor privind resursele umane; - identificarea modificărilor necesare la nivelul politicilor, ce rezultă din legi şi reglementări privind munca şi menţinerea competitivităţii pe piaţă; - oferirea de îndrumări şi consultanţă privind aspecte ce ţin de resursele umane; - menţinerea sistemelor de evaluare şi apreciere a performanţei; - programarea cursurilor de dezvoltare profesională realizate în interiorul firmei; - menţinerea dosarelor de personal (inclusiv declaraţiile anuale de independ, confidenţialitatea şi a rapoartelor privind dezvoltarea profesională continuă); şi - elaborarea şi realizarea training-ului de orientare.  66

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

 

4.Resurse umane- continuare 4.1 Recrutare şi menţinere PE şi RU trebuie să evalueze cerinţele privind serviciul profesional pentru a avea certitudinea că firma are capacitatea şi competenţa necesare pentru satisfacerea necesităţilor clienţilor săi. RU utilizează pentru angajare procesele de intervievare şi documentare, ceea ce include confirmarea acreditărilor academice şi profesionale, precum şi verificări ale referinţelor. Firma ofera tuturor noilor angajaţi informaţii de orientare cât mai curând posibil după momentul angajării. Materialele de orientare includ un exemplar complet al politicilor şi procedurilor firmei. Firma depune toate eforturile pentru a identifica oportunităţi pentru dezvoltarea carierei angajaţilor săi, astfel încât să păstreze profesionişti competenţi şi să ofere sprijin pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea continuă a firmei. Firma examinează periodic eficienţa programului său de recrutare, odată cu o evaluare a nevoilor sale curente de resurse, pentru a determina dacă sunt necesare revizuiri ale programului. 4.2 Dezvoltare profesională continuă Partenerii şi personalul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de dezvoltare profesională continuă, astfel cum sunt definite in: - Standardul Internaţional de Educaţie (IES) 7 „Dezvoltarea profesională continuă: un program de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi de dezvoltare continuă a competenţei profesionale", care prevede că organismele membre IFAC trebuie să implementeze o cerinţă de dezvoltare profesională continuă (CPD), pt menţinerea calităţii de membru a profesionistului contabil;

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI

  

4.Resurse umane- continuare -Standardul Internaţional de Educaţie IES 8, „Cerinţe privind competenţa auditorilor profesionişti”, care conţine cerinţe pentru auditorii profesionişti referitoare la competenţă şi pe care organismele membre IFAC trebuie să le stabilească sub forma unor politici şi proceduri pe care membrii să le respecte. Partenerii şi personalul sunt responsabili pentru menţinerea propriilor lor dosare de dezvoltare profesională. PE sau RU colectează şi revizuiesc anual aceste dosare împreună cu fiecare partener sau membru al personalului. 4.3 Desemnarea echipelor misiunii Firma are responsabilitatea de a se asigura că partenerul misiunii desemnat pentru fiecare misiune de asigurare deţine competenţele necesare şi are suficient timp pentru a-şi asuma responsabilitatea generală pentru realizarea misiunii în conformitate cu cerinţele standardelor profesionale şi cu cele ale legilor şi reglementărilor aplicabile. Partenerul misiunii, consultându-se cu PE, planifică desemnarea partenerilor şi personalului. Partenerul misiunii este responsabil să se asigure că persoanele desemnate, şi echipa misiunii ca întreg, deţin competenţele necesare pentru a finaliza misiunea în conformitate cu cerinţele standardelor profesionale şi cu cele ale sistemului de control al calităţii al firmei. Identitatea şi rolurile partenerului misiunii vor fi comunicate conducerii clientului şi celorlalte părţi responsabile cu guvernarea entităţii. Partenerul misiunii va planifica, de asemenea, sesiuni de îndrumare între personalul junior şi cel senior pentru a se coordona dezvoltarea personalului cu mai puţină experienţă.

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

4.Resurse umane- continuare Atunci când se determină care este personalul potrivit pentru a fi desemnat pentru o misiune, trebuie acordată o atenţie deosebită continuităţii activităţii la client, corelându-se aceasta cu cerinţele de rotaţie, pentru a se asigura completarea adecvată şi oportunitatea echipei misiunii. PE deţine responsabilitatea şi autoritatea finală pentru toate aspectele privind programarea misiunii şi este arbitrul final în conflictele privind resursele umane sau de altă natură. 4.4 Aplicarea politicilor de control al calităţii (disciplină) Sistemul firmei de control al calităţii necesită mai mult decât monitorizare eficientă. Un proces de aplicare este esenţial şi include proceduri corective şi consecinţe pentru nerespectarea şi ignorarea regulilor, lipsei prudenţei şi atenţiei, pentru abuz şi pentru eludare. PE deţine responsabilitatea generală pentru procesul disciplinar al firmei. Acţiunile corective sunt determinate şi administrate prin intermediul unui proces consultativ, nu într-o modalitate autocratică. Acţiunea corectivă adoptată va depinde de împrejurări. Infracţiunile serioase, voite şi repetate sau ignorarea politicilor firmei şi regulilor profesionale nu pot fi tolerate. Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru corectarea comportamentului partenerului sau membrului personalului sau pentru încheierea relaţiei persoanei respective cu firma.  69

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

 

4.Resurse umane- continuare 4.5 Recompensarea conformităţii Conformitatea cu politicile firmei va fi avută în vedere şi abordată în evaluarea specifică şi generală a partenerilor şi personalului, în mod continuu şi în cadrul procesului programat cu regularitate de examinare a personalului. Trăsăturilor identificate le va fi alocată o pondere corespunzătoare în evaluarea performanţei la locul de muncă şi în determinarea nivelurilor de remunerare, a bonusurilor, a avansărilor, a dezvoltării carierei şi a autorităţii în interiorul firmei. Evaluările performanţei, desfăşurate periodic, vor include forma şi conţinutul, aşa cum sunt definite de politica firmei. 5. Realizarea misiunii Prin intermediul politicilor şi procedurilor stabilite şi al sistemului său de control al calităţii, firma impune realizarea misiunilor în conformitate cu standardele profesionale şi dispoziţiile legale şi de reglementare aplicabile. Sistemele generale ale firmei sunt proiectate pentru a oferi o asigurare rezonabilă că firma şi partenerii şi angajaţii săi planifică, supraveghează şi revizuiesc adecvat şi corect misiunile şi realizează rapoarte ale misiunii care sunt corespunzătoare în circumstanţele date. Pentru a facilita pentru parteneri şi personal o realizare a misiunilor consecventă şi conformă cu standardele profesionale şi dispoziţiile legale şi de reglementare firma oferă exemple de documente de lucru tip pentru documentarea pentru clienţi a misiunii. Aceste documente tip sunt actualizate când este necesar pentru a reflecta orice modificare a standardelor profesionale. 70

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 

5. Realizarea misiunii- continuarePersonalul utilizează aceste documente tip pentru a documenta fapte-cheie, riscuri şi evaluări ce ţin de acceptarea sau continuarea fiecărei misiuni. Personalul este încurajat să exercite raţionamentul profesional atunci când modifică astfel de documente tip, pentru a avea certitudinea că aceste aspecte sunt documentate corespunzător şi sunt evaluate pentru fiecare misiune, în conformitate cu standardele profesionale şi politicile firmei.De asemenea, sunt disponibile instrumente de cercetare şi materiale de referinţă; un sistem de control al calităţii, aşa cum este prezentat în acest manual; instrumente hardware şi software corespunzătoare, standard pentru acest domeniu, inclusiv securitatea accesului la date şi la sistem; şi îndrumări, training şi politici şi programe educaţionale, inclusiv sprijin pentru respectarea cerinţelor privind dezvoltarea profesională. Atunci când realizează o misiune, toţi partenerii şi membrii personalului sunt obligaţi: - să respecte şi să adere la planificarea, supravegherea şi politicile de revizuire ale firmei; - să utilizeze (modificând după caz) documentele tip ale firmei pentru întocmirea dosarului, documentare şi corespondenţă, precum şi software-ul, instrumentele de cercetare şi să aplice procedurile de semnare şi publicare adecvate pentru misiune; - să respecte şi să adere la politicile etice ale profesiei şi ale firmei; - să îşi desfăşoare activitatea la standardele profesionale şi ale firmei, cu prudenţă şi atenţie; 71CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI

 

5. Realizarea misiunii- continuare - să îşi documenteze suficient şi corespunzător activitatea, analizele, consultările şi concluziile; - să îşi ducă la bun sfârşit activitatea cu obiectivitate şi independenţa corespunzătoare, eficient şi în timp util, şi să îşi documenteze activitatea într-o manieră organizată, sistematică, completă şi uşor de înţeles; - să se asigure că toate documentele de lucru, documentele din dosar şi însemnările sunt marcate cu iniţiale, au marcate corespunzător referinţele încrucişate, sunt datate şi că au existat consultări adecvate cu privire la aspectele dificile sau controversate; - să se asigure că toate comunicările corespunzătoare cu clientul, declaraţiile, revizuirile şi responsabilităţile sunt clar stabilite şi documentate; şi - să se asigure că raportul misiunii reflectă activitatea desfăşurată şi scopul stabilit şi că este emis imediat după finalizarea activităţii pe teren. 5.1 Rolul partenerului misiunii Partenerul misiunii este responsabil pentru semnarea raportului misiunii. În calitatea sa de lider al echipei misiunii, acesta este responsabil pentru: - calitatea globală a fiecărei misiuni pentru care este desemnat ca partener al misiunii; - formarea unei concluzii cu privire la respectarea cerinţelor de independenţă faţă de client 72

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 

5. Realizarea misiunii- continuare - obţinerea informaţiilor necesare pentru a identifica ameninţările la adresa independenţei şi pentru întreprinderea acţiunilor de eliminare a unor astfel de ameninţări sau de reducere a lor la un nivel acceptabil prin aplicarea măsurilor de siguranţă corespunzătoare; de asemenea, trebuie să se asigure că documentaţia corespunzătoare este completată; - obtinerea asigurarii că au fost respectate procedurile corespunzătoare privind acceptarea şi continuarea relaţiei cu un client şi că toate concluziile la care s-a ajuns în această privinţă sunt adecvate şi au fost documentate; - comunicarea cu promptitudine către firmă a oricăror informaţii obţinute care ar fi determinat firma să refuze misiunea dacă ar fi avut acces mai devreme la respectivele informaţii, astfel încât firma şi partenerul misiunii să poate să întreprindă acţiunile necesare; - asigurarea că echipa misiunii, în întregimea sa, deţine capacităţile şi competenţele corespunzătoare şi are timpul necesar pentru realizarea misiunii în conformitate cu standardele profesionale şi cu dispoziţiile legale şi de reglementare; - supravegherea şi / sau realizarea misiunii în conformitate cu standardele profesionale şi cu dispoziţiile legale şi de reglementare şi pentru a se asigura că raportul misiunii este emis în împrejurări adecvate; - comunicarea conducerii clientului şi celor însărcinaţi cu guvernarea a identitatii sale şi a rolului său de partener al misiunii; 73

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 

 

5. Realizarea misiunii- continuare - asigurarea, prin intermediul examinării documentaţiei misiunii şi prin discuţii cu echipa misiunii că au fost obţinute probe adecvate suficiente pentru a susţine concluziile trase şi pentru emiterea raportului misiunii; - asumarea responsabilitatii pentru misiune prin consultări adecvate (atât interne cât şi externe) cu privire la aspecte dificile sau controversate; şi - determinarea momentului când trebuie numit un ICC, în conformitate cu standardele profesionale şi politica firmei; a discuta cu ICC aspectele semnificative care apar în cursul misiunii şi care sunt identificate în cursul examinării controlului calităţii misiunii; şi pentru a nu data raportul până când examinarea nu este finalizată. 5.2 Consultare Firma încurajează consultarea în interiorul echipei misiunii şi, pentru probleme semnificative, consultarea cu alte persoane din interiorul şi, cu autorizare, din exteriorul firmei. Consultările interne utilizează experienţa colectivă şi expertiza tehnică a firmei pentru a reduce riscul producerii unei erori şi pentru a îmbunătăţi calitatea realizării misiunii. Un mediu de consultare îmbunătăţeşte procesul de învăţare şi dezvoltare al partenerului sau personalului şi întăreşte baza colectivă de cunoştinţe a firmei, sistemul de control al calităţii şi capacităţile profesionale. Pentru orice problemă semnificativă, dificilă sau controversată identificată în timpul planificării sau în decursul misiunii, partenerul misiunii trebuie să se consulte cu alţi parteneri şi cu personalul care are experienţa, cunoştinţele, competenţa şi autoritatea corespunzătoare.  74

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  5. Realizarea misiunii- continuare  Atunci când sunt solicitate consultările interne, iar problema este considerată ca fiind semnificativă, membrul echipei misiunii va documenta consultarea şi rezultatul.  Atunci când sunt solicitate consultări externe, iar acestea sunt autorizate de către partenerul misiunii sau de către PE, situaţia trebuie să fie documentată formal. Opiniile sau poziţiile expertului extern trebuie să fie suficient documentate, oferind suficiente detalii pentru a permite celor care studiază dosarul să înţeleagă amploarea naturii consultării, calificările şi competenţele relevante ale expertului extern, precum şi acţiunile recomandate.  Expertului extern trebuie să i se furnizeze toate faptele relevante pentru a fi capabil să ofere un sfat informat. Atunci când se apelează la consultanţă, nu este adecvat să se ascundă fapte sau să direcţioneze fluxul informaţional pentru a se obţine un anumit rezultat dorit.  Expertul extern trebuie să fie independent faţă de client, liber de conflicte de interese şi să menţină un standard înalt al obiectivităţii.  Sfatul expertului extern este, de obicei, implementat drept rezolvarea problemei controversate sau va face parte din rezolvarea acesteia.  Dacă recomandarea nu este implementata sau diferă, în mod semnificativ, de concluzie, trebuie să existe o explicaţie care să documenteze motivele şi alternativele avute în vedere, dosarul de consultare fiind furnizat de partenerul misiunii sau existând referinţe încrucişate la acesta.  Dacă au loc mai multe consultări, la documentele de lucru va fi adăugat un rezumat al discuţiilor generale şi al gamei de opinii sau de opţiuni prezentate.  75

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  5. Realizarea misiunii- continuare  Poziţia finala adoptata şi motivele care o (le) susţin trebuie, de asemenea, documentate.  Pentru toate consultările externe trebuie respectate cerinţele privind dreptul la intimitate şi confidenţialitatea informaţiilor clientului. Este posibil să fie necesar să se apeleze la consiliere juridică cu privire la aceste probleme /la alte aspecte ce ţin de etică, conduită profesională au aspecte legale şi de reglementare.  5.3 Diferenţe de opinie  Firma, partenerii şi personalul acesteia trebuie să întreprindă orice măsuri necesare, în conformitate cu standardele profesionale, pentru a identifica, aprecia, documenta şi rezolva diferenţele de opinie care ar putea apărea în multiple împrejurări.  Toţi partenerii şi întreg personalul trebuie să depună toate eforturile pentru a fi obiectivi, conştiincioşi, cu vederi largi şi rezonabili în asistarea, facilitarea sau găsirea în timp util a unei rezolvări fără confruntări pentru orice dispute sau diferenţe de opinie.  Orice persoană care este implicată într-o dispută sau o contradicţie de opinii trebuie să încerce să rezolve problema în timp util, într-un mod profesionist, respectuos şi curtenitor, prin intermediul discuţiilor, cercetării şi consultării cu altă persoană.  Dacă problema nu poate fi rezolvată sau există incertitudini cu privire la acţiunea care trebuie întreprinsă, părţile vor supune problema atenţiei unui membru al echipei misiunii cu mai multă experienţă sau chiar partenerului misiunii. 76

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  

5. Realizarea misiunii- continuare Partenerul misiunii va evalua problema şi va decide, dupa consultărea părţilor, modul de rezolvare a problemei. Partenerul va informa părţile cu privire la decizie şi la motivele care stau la baza ei. Dacă disputa sau diferenţa de opinii se menţine sau dacă una sau mai multe dintre persoanele implicate nu sunt satisfăcute de decizia partenerului, se va aprecia dacă problema reprezintă un aspect ce ţine de controlul calităţii sau dacă aceasta ar putea avea un impact ce ar justifica aducerea ei direct în atenţia partenerului misiunii sau PE. Înaintarea problemei poate fi verbală, dacă este o problemă foarte sensibilă sau confidenţială sau poate fi în scris. Acordul scris de parteneriat stabileşte modul de rezolvare a disputelor şi politicile ce trebuie aplicate pentru dizolvarea parteneriatului în cazul în care dezacordurile sunt prea dificil de rezolvat amiabil. 5.4 Revizuirea controlului calităţii misiunii (RCCM) Toate misiunile trebuie evaluate pe baza criteriilor stabilite de firmă (a se vedea mai jos) pentru a se determina dacă este necesară realizarea unei RCCM. Această evaluare trebuie făcută, în cazul unei noi relaţii cu un client, înainte de acceptarea misiunii, iar în cazul continuării relaţiei cu un client, în cursul fazei de planificare a misiunii. Politica firmei trebuie să ceară partenerului misiunii să rezolve problemele semnalate de către ICC, astfel încât acesta din urmă că se declare satisfăcut, înainte de datarea raportului misiunii. O revizuire a controlului de calitate este obligatorie înainte de datarea oricărui audit al situaţiilor financiare ale entităţilor cotate. 77

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  5. Realizarea misiunii- continuare  5.4.1 Natura, momentul şi amploarea unei RCCM  Partenerul misiunii trebuie să examineze dosarul, precum şi orice probleme identificate, înainte de realizarea unei RCCM complete.  Decizia de realizare a unei RCCM, chiar dacă misiunea întruneşte toate criteriile, precum şi amploarea RCCM, depind de complexitatea misiunii şi riscurile asociate acesteia.  Revizuirea pentru calitate nu diminuează responsabilitatea pe care partenerul misiunii o are pentru misiune.  Revizuirea controlului calitatii trebuie să includă cel puţin: - discutarea problemelor semnificative cu partenerul misiunii; - examinarea situaţiilor financiare şi a altor informaţii relevante, precum şi a propunerii de raport; - evaluarea caracterului adecvat al raportului propus în împrejurările date; şi - examinarea documentelor de lucru selectate din dosar care fac referire la raţionamentele semnificative ale echipei misiunii şi la concluziile sale.  Firma va determina ICC să utilizeze în realizarea revizuirii o listă de control standardizată pentru controlul calităţii misiunii şi îi va furniza acestuia o documentaţie corespunzătoare pentru o astfel de revizuire.  Pentru entităţile cotate RCCM trebuie să aibă în vedere şi: - Evaluarea echipei misiunii cu privire la independenţa firmei în raport cu misiunea specifică; - Dacă s-au realizat consultări cu privire la diferenţe de opinie sau cu problemele dificile sau controversate, precum şi concluziile rezultate din consultări; şi

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  5. Realizarea misiunii- continuare Dacă documentaţia selectată pentru revizuire reflectă activitatea desfăşurată cu privire la raţionamentele semnificative şi susţine concluziile trase.  ICC trebuie implicat din timp în procesul misiunii pentru a permite o revizuire în timp util a oricăror aspecte semnificative care apar pe parcursul misiunii. Se va acorda atenţie realizării unor părţi a revizuirii pe măsură ce misiunea progresează.  Partenerul misiunii trebuie să aloce un minim de 10 zile lucrătoare de la data emiterii pentru realizarea revizuirii iniţiale, două din aceste zile fiind alocate realizării revizuirii finale. Perioada de timp alocată pentru misiuni mai mari şi mai complexe trebuie să fie, evident, mult mai lungă.  Raportul misiunii nu trebuie datat până când nu se finalizează revizuirea controlului de calitate al misiunii.  5.4.2 Inspectorul controlului calităţii misiunii (ICC)  Firma/PE are responsabilitatea de a stabili criterii pentru desemnarea ICC şi pentru determinarea eligibilităţii acestora.  ICC trebuie să fie obiectiv, independent, şi să aibă o pregătire, experienţă, expertiză tehnică şi autoritate suficiente, precum şi capacitatea şi timpul suficient pentru a-şi îndeplini rolul. Caracteristicile atribuite în mod normal unui candidat potrivit pentru a îndeplini acest rol includ cunoştinţe tehnice superioare privind standardele actuale de contabilitate şi asigurare şi o experienţă corespunzătoare nivelului senior.  ICC nu poate fi un membru al echipei misiunii şi nu poate, direct sau indirect, să îşi revizuiască propria activitate sau să ia decizii importante cu privire la realizarea misiunii.

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

 5. Realizarea misiunii- continuare Este încurajată consultarea între profesioniştii calificaţi care deţin funcţia de ICCM şi nu este ieşit din comun ca echipa misiunii să se consulte cu ICC pe parcursul misiunii. În mod normal, această consultare nu compromite obiectivitatea ICC, atâta timp cât partenerul misiunii (şi nu ICC) ia deciziile finale, iar problema nu este prea semnificativă. Acest proces poate conduce la evitarea diferenţelor de opinie ulterior, pe parcursul misiunii. Dacă obiectivitatea ICC este compromisă în urma consultării cu privire la o problemă specifică, firma ar trebui să numească un alt ICC. 6. Monitorizare Politicile şi procedurile firmei pentru controlul calităţii reprezintă o parte esenţială a sistemului de control intern al firmei. Monitorizarea constă, în: -înţelegerea acestui sistem de control; - evaluarea funcţionării eficiente a acestui sistem de control; - elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a sistemului, dacă sunt detectate vulnerabilităţi sau dacă au fost modificate standardele şi practicile profesionale. Firma se bazează pe fiecare partener sau membru al personalului pt monitoriz informală şi pt aplicarea standardelor de calitate, etice si profesionale ale firmei. Măsurile de siguranţă care funcţionează drept mecanisme de monitorizare pentru firmă includ: - programele de educaţie şi training, interne şi externe; - dispoziţiile care impun partenerilor şi personalului să cunoască, să înţeleagă şi să aplice politicile şi procedurile firmei pentru revizuirea misiunilor, revizuiri ale controlului calităţii şi pentru aprobarea partenerului misiunii;

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI 

6. Monitorizare- continuare - declaraţia de politică prin care se instruiesc partenerii şi personalul să nu divulge nicio informaţie privind situaţiile financiare aferente misiunii; - sistemul de control al firmei pentru realizarea misiunilor standard şi emiterea raportului, care evidenţiază aprobările şi semnăturile necesare, în funcţie de tipul misiunii, şi persoana responsabilă; -instrucţiuni pentru partenerul misiunii şi ICC de a monitoriza continuu aprobările corespunzătoare; -instrucţiuni pentru toţi partenerii şi întreg personalul de a anunţa personalul superior corespunzător din cadrul firmei atunci când observă încălcări semnificative sau încălcări mici, dar repetate ale politicilor şi protocoalelor firmei. Firma trebuie să aibă în vedere necesitatea de a inspecta sistemul de control al calităţii pentru a-i asigura o eficienţă continuă în lumina evoluţiilor recente şi necesitatea de a testa periodic controalele prin intermediul monitorizării formale la nivelul dosarului misiunii, pentru a avea certitudinea că funcţionarea controalelor este eficientă şi acestea nu sunt, în mod deliberat, ocolite sau aplicate cu mai puţină rigoare decât este cazul. Decizia de a încheia un contract cu o parte independentă sau de a înfiinţa un sistem intern de monitorizare şi termenii de referinţă ai acestei decizii depind de nivelurile de resurse ale firmei la momentul inspecţiei şi de capacitatea acesteia de a conduce eficient programul. Această decizie va fi luată la fiecare ciclu de inspecţie de către PE, după consultarea cu toţi partenerii.  81

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   6. Monitorizare- continuare 6.1 Programul de monitorizare Responsabilitatea pentru monitorizarea aplicării politicilor şi procedurilor de control al calităţii este separată de responsabilitatea generală pentru controlul calităţii. Scopul programului de monitorizare este să asiste firma în obţinerea unei asigurări rezonabile că politicile şi procedurile sale privind sistemul de control al calităţii sunt relevante şi funcţionează eficient. De asemenea, programul va ajuta la asigurarea conformităţii cu dispoziţiile practice şi de reglementare privind revizuirea. Sistemul a fost proiectat să ofere firmei o asigurare rezonabilă că este puţin probabil să aibă loc sau să treacă nedetectate încălcările semnificative şi repetate ale politicilor şi controlului de calitate. Persoanele implicate în echipa misiunii sau cei care sunt ICC într-o anumită misiune nu pot monitoriza acelaşi dosar. Firma va monitoriza conformitatea unor misiuni individuale selectate, care pot fi alese fără notificarea anterioară a echipei misiunii. Firma poate opta să inspecteze un anumit număr de misiuni în fiecare an, dar se va asigura că dosarele fiecărui partener sunt selectate cel puţin pe o bază ciclică. Intreg personalul trebuie să coopereze cu cel care monitorizează, admiţând că această persoană reprezintă o parte esenţială a sistemului de control al calităţii. Dezacordul, nerespectarea sau ignorarea constatărilor persoanei care monitorizează trebuie să fie abordate prin intermediul procesului firmei de rezolvare a disputelor. 82

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

 6. Monitorizare- continuare 6.2 Proceduri de inspecţie Monitorizarea sistemului de control al calităţii al firmei va fi realizată periodic. Selecţia misiunilor individuale pentru inspecţie va fi realizată anual, dosarele fiecărui partener fiind inspectate pe o bază ciclică. Ciclul inspecţiei se va întinde pe o perioadă de trei ani. Atunci când proiectează inspecţia, persoana care monitorizează va evalua rezultatele monitorizării anterioare, natura şi amploarea autorităţii acordate partenerilor individuali şi personalului, natura şi complexitatea practicii firmei şi riscurile specifice asociate clienţilor firmei. Firma va instrui persoana care monitorizează să întocmească documentaţia corespunzătoare pentru inspecţii, documentaţie care va include: - O evaluare a adeziunii la standarde profesionale şi cerinţe legale şi de reglementare aplicabile; - Rezultatele evaluării elementelor sistemului de control al calităţii; - O evaluare cu privire la aplicarea corespunzătoare de către firmă a politicilor şi procedurilor de control al calităţii; - O evaluarea a caracterului adecvat al raportului misiunii în împrejurările date; - Identificarea oricăror deficienţe, a efectului lor şi o decizie cu privire la necesitatea unor acţiuni viitoare, descriind în detaliu această acţiune; şi - Un rezumat al rezultatelor şi concluziilor atinse (oferit firmei), cu recomandări pentru acţiuni corective sau modificări necesare.  83

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI   

6. Monitorizare- continuare Partenerii misiunii se vor reuni pentru a revizui raportul (împreună cu tot personalul necesar) şi pentru a decide cu privire la acţiunile corective şi / sau modificările ce trebuie aduse sistemului, rolurilor şi responsabilităţilor, acţiunilor disciplinare, recunoaşterii şi altor aspecte puse în discuţie. Toţi partenerii şi întreg personalul vor primi anual informaţii cu privire la rezultatele procesului de monitorizare, inclusiv o descriere detaliată a procesului de monitorizare şi a concluziilor sale cu privire la conformitatea şi eficienţa generală a firmei. 6.3. Raportul privind rezultatele monitorizării După finalizarea evaluării anuale a sistemului de control al calităţii, persoana care monitorizează trebuie să raporteze rezultatele către PE, partenerii misiunii şi alt personal relevant. Raportul trebuie să includă o descriere detaliată a procedurilor realizate şi a concluziilor trase în urma revizuirii. Dacă sunt observate deficienţe sistemice, repetitive sau semnificative raportul trebuie să includă, de asemenea, acţiunile întreprinse pentru a le rezolva. Firma va instrui persoana care monitorizează să întocmească un raport care va include cel puţin: - O descriere a procedurilor de monitorizare realizate; - Concluziile trase din procedurile de monitorizare; şi - O descriere a deficienţelor sistemice, repetitive sau semnificative şi a acţiunilor recomandate pentru rezolvarea acestor deficienţe.  84

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI    6. Monitorizare- continuare 6.4 Evaluarea, comunicarea şi remedierea deficienţelor Firma trebuie să abordeze toate deficienţele detectate şi raportate de către persoana care monitorizează. Firma trebuie să aprecieze dacă aceste deficienţe indică defecte structurale ale sistemului de control al calităţii sau dacă demonstrează nerespectarea regulilor de către un anume partener sau membru al personalului. Firma trebuie să evalueze atent deficienţele semnificative şi să respecte cerinţele standardelor profesionale şi pe cele legale şi de reglementare dacă se sesizează că a emis un raport al misiunii necorespunzător sau că informaţiile specifice ale raportului misiunii au conţinut o denaturare sau o inexactitate. Într-o astfel de împrejurare, firma va avea în vedere şi apelarea la consiliere juridică. Dacă se determină că deficienţele sunt sistemice sau repetitive, trebuie luate acţiuni corective imediate. În cele mai multe cazuri, deficienţele ce ţin de independenţă şi conflicte de interese necesită acţiuni corective imediate. RU trebuie să examineze deficienţele detectate pentru a determina dacă educaţia sau cursurile suplimentare ar putea să reprezinte o soluţie eficientă pentru problemele care se află la baza deficienţelor. 6.4.1 Non-conformitatea Nerespectarea sistemului de control al calităţii al firmei reprezintă o problemă gravă, dacă un partener/ un membru al personalului nu respecta politicile firmei. Deoarece sistemul de control al calităţii este stabilit pentru protejarea interesului public, firma va aborda non-conformitatea voită în mod transparent şi riguros.  85

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  

 6. Monitorizare- continuare Non-conformitatea voită va fi abordată în mai multe moduri: - prin instituirea unui plan de îmbunătăţire a performanţei; - prin examinări ale performanţei şi prin reconsiderarea oportunităţilor de promovare şi majorare a remuneraţiei; - prin impunerea unui regim temporar de supraveghere pentru partenerii şi personalul care are dificultăţi în respectarea sistemului de control al calităţii; - prin restricţionarea implicării în misiuni pentru entităţi mari, - prin terminarea raporturilor de muncă; 6.5 Plângeri şi alegaţii Plângerile şi alegaţiile privind neexercitarea obligaţiilor de diligenţă în raport cu activitatea prestată pentru client sau alte încălcări ale obligaţiilor profesionale sau legale de către parteneri şi membrii personalului în raport cu proprii colegi şi în raport cu clienţii reprezintă probleme grave. PE va lua în considerare anunţarea companiei de asigurări a firmei şi / sau apelarea la consiliere juridică. Dacă există orice incertitudini, PE se va consulta cu alţi parteneri sau cu alţi colegi profesionişti de încredere. Orice plângere primită de la un client sau de la o terţă parte va primi un răspuns cât mai rapid posibil, anunţându-se că problema este studiată şi că un răspuns va urma după investigarea adecvată a problemei. Firma menţine o politică definită, cu proceduri anexe, care detaliază procesul ce trebuie urmat atunci când apar plângeri sau alegaţii. 

86

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  6. Monitorizare- continuare  Rezultatele acestui proces vor fi documentate împreună cu răspunsul.  Investigarea unor astfel de probleme este alocată PE şi poate fi delegată partenerilor sau personalului competent şi experimentat, personal care nu este implicat în alegaţie sau plângere.  Procesul prevede că toţi partenerii şi toţi membri personalului îşi pot exprima îngrijorările fără a se teme de represalii.  7. Documentaţia  7.1 Documentarea politicilor şi procedurilor firmei  Firma menţine politici şi proceduri care specifică nivelul şi amploarea documentaţiei necesare pentru toate misiunile şi pentru uzul general al firmei (aşa cum se stabileşte în manualul firmei / în documentele tip ale firmei). De asemenea, firma menţine politici şi proceduri care necesită documentare corespunzătoare pentru a oferi probe cu privire la funcţionarea fiecărui element al sistemului său de control al calităţii.  Aceste politici oferă certitudinea că documentaţia este suficientă şi adecvată pentru a oferi probe privind: - Aderarea la fiecare element al sistemului de control al calităţii al firmei; şi - Susţinerea fiecărui raport al misiunii emis, în conformitate cu standardele profesionale şi ale firmei şi cu cerinţele legale şi de reglementare, împreună cu probe privind finalizarea RCCM înainte de data emiterii raportului (dacă este cazul).  87

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI    7. Documentatia- continuare 7.2 Documentarea misiunii Politica firmei impune ca asamblarea finală a dosarului misiunii să fie realizată în termen de 60 zile Dacă există două sau mai multe rapoarte emise pentru aceleaşi informaţii relevante, politica firmei trebuie să indice faptul că limita de timp pentru asamblarea dosarului misiunii trebuie să fie definită în aşa fel încât fiecare raport să fie tratat ca şi cum ar fi aferent unei misiuni distincte. Documentaţia de orice natură trebuie păstrată pentru o perioadă de cel puţin 7 ani pentru a permite celor care realizează procedurile de monitorizare să evalueze conformitatea firmei cu sistemul său de control intern, precum şi necesităţile firmei, aşa cum sunt prevăzute de standardele profesionale, legi sau reglementări. 7.3 Documentarea revizuirii controlului calităţii misiunii Fiecare partener sau membru al personalului care deţine calitatea de ICC trebuie să completeze lista de control standardizată a firmei pentru RCCM pentru a documenta faptul că revizuirea a fost realizată. Aceasta trebuie să includă confirmări şi probe de susţinere , afirmând că: - Partenerii şi personalul cu o calificare corespunzătoare au realizat procedurile prevăzute pentru o RCCM; - Revizuirea a fost finalizată înainte de data raportului misiunii; - Concluziile au fost trase prin intermediul procesului RCCM; şi - In atenţia ICC nu au fost aduse probleme nerezolvate care ar determina inspectorul să creadă că misiunea nu a fost realizată în conformitate cu standardele profesionale şi cu dispoziţiile legale şi de reglementare aplicabile.

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  7. Documentatia- continuare  7.4 Accesul la dosare şi păstrarea acestora  Firma are politici şi proceduri stabilite pentru a asigura confidenţialitatea, custodia sigură, integritatea, accesibilitatea şi recuperabilitatea documentaţiei misiunii.  Aceste politici includ luarea în considerare a diverselor cerinţe de păstrare, conform statutului şi reglementărilor, pentru a avea certitudinea că documentaţia misiunii este păstrată pentru o perioadă suficient de lungă pentru a satisface necesităţile firmei.  Toate documentele de lucru, rapoartele şi alte documente întocmite de către firmă, inclusiv foile de lucru întocmite de către client, sunt confidenţiale şi trebuie protejate de acces neautorizat.  Un partener al misiunii sau un PE trebuie să aprobe toate cererile externe de examinare a documentelor de lucru şi nicio eliberare de documente nu va fi realizată până când nu este obţinută această aprobare.  Documentele de lucru nu vor fi puse la dispoziţia terţelor părţi decât dacă: - Clientul a autorizat în scris divulgarea informaţiilor; - Există o obligaţie profesională de a divulga informaţiile; - Divulgarea informaţiilor este cerută de un proces legal sau juridic; - Divulgarea este impusă prin legi sau reglementări.  Dacă acest lucru nu este interzis de lege, firma trebuie să informeze clientul şi să obţină o autorizare scrisă de la acesta înainte de a înainta documentele de lucru spre revizuire.

CONTROLUL CALITĂŢII AUDITULUI FINANCIAR MANUAL DE CONTROL AL CALITATII PENTRU FIRME MICI  

   

 7. Documentatia- continuare Atunci când există o cerere de examinare a dosarelor din partea unui posibil cumpărător, investitor sau creditor trebuie obţinută o scrisoare de autorizare. În cazul în care clientul nu autorizează o divulgare necesară de informaţii firma trebuie să apeleze la consiliere juridică. În eventualitatea unui litigiu/ potenţial litigiu, sau în cazul unor proceduri administrative sau de reglementare, documentele de lucru nu vor fi oferite înainte de a obţine consimţământul consilierului juridic al firmei. Politica firmei dictează numărul de ani pentru care trebuie păstrată fiecare din următoarele categorii de dosare: Dosare permanente [numărul de ani] Dosare fiscale [numărul de ani] Situaţiile financiare şi raportările [numărul de ani] Documente de lucru anuale sau periodice [numărul de ani] Corespondenţa [numărul de ani] Perioada minimă de păstrare a documentelor de lucru şi dosarelor pentru un fost client este de [numărul de ani]. Trebuie menţinută o evidenţă accesibilă, permanentă a tuturor dosarelor depozitate în afara biroului, iar fiecare container de depozitare va fi etichetat corespunzător pentru o identificare şi recuperare rapidă. Partenerul responsabil pentru administrarea biroului va aproba orice distrugere a dosarelor şi va păstra evidenţe permanente privind toate materialele distruse. Federaţia Internaţională a Contabililor 545 Fifth Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017 USA

Similar documents

Controlul Calitatii in Audit

Oana Chirica - 1.3 MB

Tehnik Audit Internal - Edit

Fitri Karsari - 1 MB

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

StoianElenaRoxana - 836.1 KB

Pfe Audit Interne

SIHAM SIHAM ELMESLOH - 2.4 MB

Instrumen Audit Internal Admen

dyah ning indra - 81.8 KB

KAK Audit Internal

Kurniati Amanah - 90 KB

Tugas Review Jurnal Audit 002

Muhammad Hasnan H - 80.5 KB

Tugas Review Jurnal Audit 001

Muhammad Hasnan H - 78.6 KB

Tugas Review Jurnal Audit 003

Muhammad Hasnan H - 96.9 KB

Subiecte Rezolvate Pentru Examen La Audit

Diana Maria Roban - 161.7 KB

1-Silabus Kuliah Internal Audit

Ricardo Stevens - 186.2 KB

© 2024 VDOCS.RO. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]